Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Lekarz jest aniołem

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Być leka­rzem to coś wię­cej niż zawód. Panu­je powszech­ne i słusz­ne prze­świad­cze­nie o tym, że być leka­rzem to powo­ła­nie. Lekarz stoi bli­sko czło­wie­ka cho­re­go, cier­pią­ce­go, sła­be­go, potrze­bu­ją­ce­go pomo­cy. Lekarz jest anio­łem, któ­re­go Bóg posy­ła, aby pochy­lić się nad czło­wie­czą nie­do­lą. Dzię­ki zdo­by­tej wie­dzy, doświad­cze­niu i wraż­li­wo­ści ser­ca, lekarz może sku­tecz­nie pomóc w odzy­ska­niu zdro­wia, może ulżyć w cier­pie­niu, może wzbu­dzić nadzie­ję. A jeże­li dla czło­wie­ka przy­cho­dzi czas odej­ścia do wiecz­no­ści, i po ludz­ku już nie moż­na mu pomóc, przy­ja­zna twarz leka­rza towa­rzy­szy mu w ostat­nich chwi­lach na zie­mi i odpro­wa­dza go na spo­tka­nie ze Stwór­cą i Zba­wi­cie­lem. Leka­rze cie­szą się sza­cun­kiem w spo­łe­czeń­stwie ze wzglę­du na swe kom­pe­ten­cje, swo­ją ofiar­ność, wraż­li­wość i empa­tię, będą­cą wyra­zem ich ducho­wej posta­wy. Leczą bowiem nie tyl­ko cia­ło, ale całe­go czło­wie­ka, obda­rza­ją­ce­go ich zaufa­niem, liczą­ce­go na ich mądrość i pomoc. Leka­rzom i całej służ­bie zdro­wia nale­ży się zro­zu­mie­nie i doce­nie­nie ich odpo­wie­dzial­nej pra­cy ze stro­ny kom­pe­tent­nych władz.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas opłat­ka dla leka­rzy, Kra­ków 18 I 2015 r.