Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Prawo do wypoczynku

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Idea wspól­ne­go listu chrze­ści­jan („Ape­lu Kościo­łów w Pol­sce o posza­no­wa­nie i świę­to­wa­nie nie­dzie­li”) opie­ra się na per­spek­ty­wie biblij­nej. Księ­ga Rodza­ju mówi, że Bóg stwo­rzył świat w sześć dni, a siód­me­go dnia odpo­czy­wał. Jest to wska­za­nie dla każ­de­go czło­wie­ka, nie tyl­ko wie­rzą­ce­go. Jeśli Pan Bóg potrze­bu­je odpo­czyn­ku, to co powie­dzieć o czło­wie­ku? Każ­dy czło­wiek, nie­za­leż­nie od wyzna­nia i reli­gii, potrze­bu­je odpo­czyn­ku i to jest wspól­na płasz­czy­zna, szer­sza niż chrze­ści­jań­stwo, któ­ra obej­mu­je każ­de­go czło­wie­ka, któ­ry rodzi się na tej Zie­mi. To jest punkt wyj­ścia, któ­ry trze­ba następ­nie kon­fron­to­wać ze współ­cze­sno­ścią. Współ­cze­sność z jej neo­li­be­ra­li­zmem mie­sza porzą­dek Boży, cał­ko­wi­cie go zabu­rza. Zamiast czło­wie­ka, któ­ry ma pra­wo do wypo­czyn­ku, na pierw­szym miej­scu sta­wia pie­niądz i eko­no­mię. Eko­no­micz­ne wyma­ga­nia cią­gle rosną­cej kon­ku­ren­cji i postę­pu nie pozwa­la­ją czło­wie­ko­wi na poświę­ce­nie cza­su, któ­ry mu pozo­stał po pra­cy, na odpo­czy­nek i świę­to­wa­nie nie­dzie­li. Od pra­cow­ni­ka wyma­ga się coraz szyb­sze­go bie­gu i tego, by nie tyl­ko w dzień powsze­dni, ale i w nie­dzie­lę zre­zy­gno­wał ze swo­ich praw i pod­po­rząd­ko­wał się cał­ko­wi­cie eko­no­mii. To spra­wia, że czło­wiek, zamiast być celem pań­stwa, sta­je się jego słu­gą.

Frag­ment wypo­wie­dzi z oka­zji pod­pi­sa­nia „Ape­lu Kościo­łów w Pol­sce o posza­no­wa­nie i świę­to­wa­nie nie­dzie­li”, któ­re odby­ło się w Cen­trum Lute­rań­skim w War­sza­wie, 20 I 2015 r.