Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Job 7,1–4.6–7; 1 Kor 9,16–19.22–23; Mk 1,29–39

JEZUS UZDRAWIA I WYPĘDZA ZŁE DUCHY

Jezus po wyj­ściu z syna­go­gi przy­szedł z Jaku­bem i Janem do domu Szy­mo­na i Andrze­ja. Teścio­wa zaś Szy­mo­na leża­ła w gorącz­ce. Zaraz powie­dzie­li Mu o niej. On zbli­żył się do niej i ująw­szy ją za rękę pod­niósł. Gorącz­ka ją opu­ści­ła i usłu­gi­wa­ła im. Z nasta­niem wie­czo­ra, gdy słoń­ce zaszło, przy­no­si­li do Nie­go wszyst­kich cho­rych i opę­ta­nych; i całe mia­sto było zebra­ne u drzwi. Uzdro­wił wie­lu dotknię­tych roz­ma­ity­mi cho­ro­ba­mi i wie­le złych duchów wyrzu­cił, lecz nie pozwa­lał złym duchom mówić, ponie­waż wie­dzia­ły, kim On jest. Nad ranem, gdy jesz­cze było ciem­no, wstał, wyszedł i udał się na miej­sce pustyn­ne, i tam się modlił. Pośpie­szył za Nim Szy­mon z towa­rzy­sza­mi, a gdy Go zna­leź­li, powie­dzie­li Mu: Wszy­scy Cię szu­ka­ją. Lecz On rzekł do nich: Pójdź­my gdzie indziej, do sąsied­nich miej­sco­wo­ści, abym i tam mógł nauczać, bo na to wysze­dłem. I cho­dził po całej Gali­lei, naucza­jąc w ich syna­go­gach i wyrzu­ca­jąc złe duchy.
ROZWAŻANIE
Uzdro­wio­na teścio­wa Pio­tra zaczę­ła usłu­gi­wać przy­by­łym. Przy­ję­ła dar uzdro­wie­nia, któ­ry umoż­li­wił jej pod­ję­cie posłu­gi. War­to o tym pamię­tać, że Pan daje obfi­cie, jeśli otrzy­ma­ny­mi dara­mi słu­ży­my bra­ciom.

rs