Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Brak odpowiedzialności za życie

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Dzia­ła­nie piguł­ki „dzień po” kwa­li­fi­ku­je się jako śro­dek abor­cyj­ny, gdy jest zasto­so­wa­ny w dru­giej fazie cyklu mie­sięcz­ne­go, po owu­la­cji. Unie­moż­li­wia zagnież­dże­nie kil­ku­dnio­we­go zarod­ka w ślu­zów­ce maci­cy (endo­me­trium). Dla­te­go trze­ba o tym infor­mo­wać opi­nię publicz­ną. Pod tym wzglę­dem jest wie­le prze­kła­mań doty­czą­cych isto­ty dzia­ła­nia tego pre­pa­ra­tu, ale rów­nież jego skut­ków. (…) Obo­wiąz­kiem rodzi­ców jest sprze­ciw wobec dopusz­czal­no­ści swo­bod­ne­go obro­tu piguł­ką post­ko­ital­ną ze wzglę­du na dobro ich dzie­ci. Jest to pre­pa­rat inwa­zyj­ny i nie­bez­piecz­ny dla roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go, ale i bio­lo­gicz­ne­go mło­dych dziew­cząt. Bar­dzo moc­no powin­ni się sprze­ci­wić kato­lic­cy poli­ty­cy i wszy­scy, któ­rym zale­ży na dobru wspól­nym, na dobru wszyst­kich oby­wa­te­li. (…) Sto­so­wa­nie piguł­ki „dzień po” sta­no­wi grzech cięż­ki. Uświa­do­mie­nie o tym opi­nii publicz­nej jest nie­sły­cha­nie istot­ne. W doku­men­cie Zespo­łu Eks­per­tów ds. Bio­etycz­nych Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski zwra­ca­my uwa­gę na bana­li­za­cję śmier­ci i życia płcio­we­go czło­wie­ka. To igra­nie z tak waż­nym wyda­rze­niem, jakim jest każ­de poczę­cie czło­wie­ka. Nie­praw­do­po­dob­ny, wręcz szo­ku­ją­cy, jest brak poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za życie ludz­kie.

Frag­ment wywia­du dla „Nasze­go Dzien­ni­ka” z dnia 20 I 2015 r.