Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świadectwo osób konsekrowanych

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do naśla­do­wa­nia Jezu­sa ubo­gie­go, czy­ste­go i posłusz­ne­go, a więc do odtwa­rza­nia w naszym życiu Jego naj­głęb­szych postaw. Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do budo­wa­nia kró­le­stwa Boże­go na zie­mi i dąże­nia do świę­to­ści. (…) Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go ma poma­gać „oso­bom kon­se­kro­wa­nym – zanu­rzo­nym w tym tak czę­sto cha­otycz­nym i nie­pew­nym świe­cie oraz pochło­nię­tym nie­kie­dy wie­lo­ma drę­czą­cy­mi spra­wa­mi – powró­cić do źró­deł powo­ła­nia, doko­nać bilan­su wła­sne­go życia, odno­wić wła­sną kon­se­kra­cję. Dzię­ki temu będą mogły w róż­nych sytu­acjach z rado­ścią prze­ka­zy­wać ludziom naszych cza­sów świa­dec­two, że Pan jest Miło­ścią zdol­ną wypeł­nić ser­ce czło­wie­ka”. Na to świa­dec­two cze­ka świat. Świat pozor­nie obo­jęt­ny. Świat naj­czę­ściej nie­ro­zu­mie­ją­cy ludzi, któ­rzy zosta­wi­li wszyst­ko, by nie­po­dziel­nym ser­cem kochać Boga, oddać się Mu do dys­po­zy­cji i bez­in­te­re­sow­nie słu­żyć Mu w bliź­nich, zwłasz­cza potrze­bu­ją­cych pomo­cy. Wbrew pozo­rom, pomi­mo zmniej­sza­ją­cych się w sta­ty­sty­kach liczb osób kon­se­kro­wa­nych, ist­nie­je na nich „zapo­trze­bo­wa­nie”.

Frag­ment homi­lii na Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go,
Kra­ków, 2 II 2015 r.