Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Życie we wspólnocie zakonnej

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W śre­dnio­wie­czu miesz­kań­cy klasz­to­rów sta­li się budow­ni­czy­mi Zacho­du, a ich pra­ca nie ogra­ni­cza­ła się tyl­ko do prze­ka­zy­wa­nia chrze­ści­jań­skiej dok­try­ny wia­ry. (…) Zako­ny ode­gra­ły waż­ną rolę w dzie­jach świa­ta i naszej Ojczy­zny, tak na polu ewan­ge­li­za­cji, jak i w dzie­dzi­nie nauki, kul­tu­ry, gospo­dar­ki. Dzi­siaj oso­by kon­se­kro­wa­ne mają swo­im życiem zdu­mie­wać i pocią­gać ludzi do Chry­stu­sa. Tyl­ko wte­dy, gdy Jezus sta­nie się rze­czy­wi­ście waszą jedy­ną miło­ścią, będzie­cie umie­li kochać w praw­dzie i miło­sier­dziu każ­de­go czło­wie­ka, któ­re­go spo­tka­cie na waszej dro­dze. Auten­tycz­ny zakon­nik czy zakon­ni­ca jest czło­wie­kiem rado­snym, mimo że życie we wspól­no­cie zakon­nej nie nale­ży do kate­go­rii naj­ła­twiej­sze­go spo­so­bu życia. Wspól­no­ta zakon­na jest trud­nym miej­scem, w któ­rym ujaw­nia się róż­no­rod­ność rela­cji, co szyb­ko pro­wa­dzi do uze­wnętrz­nie­nia wnę­trza czło­wie­ka. Życie zakon­ne nie jest dla tych, któ­rzy za wszel­ką cenę usi­łu­ją unik­nąć pra­cy, nie jest też po to, by mie­li gdzie gro­ma­dzić się nie­udacz­ni­cy; jest po to, by kształ­to­wać oso­bo­wo­ści sil­ne, zdol­ne pod­jąć wie­lo­kie­run­ko­we zada­nia.

Frag­ment homi­lii na Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, Poznań, 2 II 2015 r.