Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Kpł 13,1–2.45–46; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40–45

UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO

Pew­ne­go dnia przy­szedł do Jezu­sa trę­do­wa­ty i upa­da­jąc na kola­na, pro­sił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczy­ścić. Zdję­ty lito­ścią, wycią­gnął rękę, dotknął go i rzekł do nie­go: Chcę, bądź oczysz­czo­ny. Natych­miast trąd go opu­ścił i został oczysz­czo­ny. Jezus suro­wo mu przy­ka­zał i zaraz go odpra­wił ze sło­wa­mi: Uwa­żaj, niko­mu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapła­no­wi i złóż za swe oczysz­cze­nie ofia­rę, któ­rą prze­pi­sał Moj­żesz, na świa­dec­two dla nich. Lecz on po wyj­ściu zaczął wie­le opo­wia­dać i roz­gła­szać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jaw­nie wejść do mia­sta, lecz prze­by­wał w miej­scach pustyn­nych. A ludzie zewsząd scho­dzi­li się do Nie­go.
ROZWAŻANIE
Nie wiem, dla­cze­go jed­ni musie­li natar­czy­wie wołać, by otrzy­mać łaskę uzdro­wie­nia; dla­cze­go inni zosta­li pod­da­ni trud­nej pró­bie; dla­cze­go nie­któ­rzy przez lata cze­ka­li, by doświad­czyć Boże­go miło­sier­dzia; nie wiem dla­cze­go trę­do­wa­ty otrzy­mał upra­gnio­ny dar tak szyb­ko i wystar­czy­ła jedy­nie łagod­na proś­ba. Wiem jed­no: to Pan przy­cho­dzi z pomo­cą, bez któ­rej nie spo­sób roz­wią­zać trud­nych pro­ble­mów swe­go życia.

rs