Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Stawać się światłem dla innych

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Dzi­siej­szy dzień jest świę­tem ofia­ry i świa­tła. Jest tak­że świę­tem spo­tka­nia. Wycho­dzi­my dziś na spo­tka­nie Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry jest „Świa­tło­ścią ze Świa­tło­ści”. On sam powie­dział o sobie i o nas: „Ja jestem świa­tło­ścią świa­ta. Kto idzie za Mną, nie będzie cho­dził w ciem­no­ści, lecz będzie miał świa­tło życia”. Wycho­dzi­my na spo­tka­nie Świa­tła, by ono przede wszyst­kim było w naszym ser­cu, by prze­ni­ka­ło nasze myśli i uczu­cia, nasze pra­gnie­nia i czy­ny. Wycho­dzi­my na spo­tka­nie Świa­tła, by ono roz­świe­tla­ło nasze dro­gi, byśmy nie błą­dzi­li po manow­cach, ale zmie­rza­li pro­sto do celu. Praw­dzi­wy uczeń Jezu­sa sta­je się świa­tłem dla innych. To jest wyraź­na misja, jaką otrzy­mu­je­my od nasze­go Pana: „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta. Nie może się ukryć mia­sto poło­żo­ne na górze. Nie zapa­la się też lam­py i nie umiesz­cza pod kor­cem, ale na świecz­ni­ku, aby świe­ci­ła wszyst­kim, któ­rzy są w domu. Tak niech wasze świa­tło jaśnie­je przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie”.

Frag­ment homi­lii na Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go,
Kra­ków, 2 II 2015 r.