Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Złe prawo – zły kierunek

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji o zapo­bie­ga­niu prze­mo­cy wobec kobiet to fakt smut­ny sam z sie­bie, dla­te­go, że wpro­wa­dza złe pra­wo, któ­re rodzi zabłą­ka­nych ludzi. (…) Zada­niem tych, któ­rzy dyry­gu­ją demo­kra­cją, jest szu­ka­nie dobre­go pra­wa, czy­li takie­go, któ­re poka­zu­je ludziom dobry kie­ru­nek i daje rów­no­cze­śnie moż­li­wość reali­za­cji tego dobra. Teraz nato­miast wpro­wa­dza się zabłą­ka­nie i ide­olo­gię, któ­ra jest popie­ra­na przez mniej­szość. Prak­tycz­nie per­spek­ty­wy dla demo­kra­cji są coraz słab­sze. To nie jest jed­nak powo­dem do despe­ra­cji chrze­ści­jan, dla­te­go że chrze­ści­ja­nin, nie oglą­da­jąc się na pra­wo, idzie za Ewan­ge­lią, to zna­czy, że nie może popeł­nić zła. Nato­miast dla ludzi sła­bych złe pra­wo wska­że zły kie­ru­nek. (…) Gdy patrzy­łem na irac­kie rodzi­ny, któ­re mają po kil­ka­na­ścio­ro dzie­ci, przy­po­mnia­łem sobie ste­reo­ty­po­we twier­dze­nie, że bied­ni mają dużo dzie­ci, ale gdy­by mie­li piguł­kę „dzień po”, to by ich nie mie­li. Tym­cza­sem w Ira­ku rów­nież boga­ci ludzie sta­ra­ją się o to, żeby mieć licz­ne potom­stwo.

Frag­ment komen­ta­rza na brie­fin­gu po powro­cie z Ira­ku,
Poznań, 8 II 2015 r.