Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

JEZUS BYŁ KUSZONY PRZEZ SZATANA,
ANIOŁOWIE ZAŚ MU USŁUGIWALI

Duc­cio di Buonin­se­gna, Kusze­nie Jezu­sa (1308–1311).

Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię. Czter­dzie­ści dni prze­był na pusty­ni, kuszo­ny przez sza­ta­na. Żył tam wśród zwie­rząt, anio­ło­wie zaś Mu usłu­gi­wa­li. Po uwię­zie­niu Jana przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię.
ROZWAŻANIE
Są poku­sy – pra­gnie­nia – wobec któ­rych sta­wia nas sam Pan. Jezus wyszedł na pusty­nię pro­wa­dzo­ny przez Ducha, nad­to usłu­gi­wa­li Mu anio­ło­wie. To zna­czy, że cały czas był zjed­no­czo­ny ze swym Ojcem, że nie opu­ścił Bożych dróg, że mógł liczyć na pomoc Ojca (to sym­bo­li­zu­ją wspo­mnia­ni anio­ło­wie). Zupeł­nie inne są poku­sy, któ­re czło­wiek lek­ko­myśl­nie sta­wia sam przed sobą, gdy lek­ce­wa­ży ostrze­że­nia o ducho­wym nie­bez­pie­czeń­stwie. Gdy dzia­ła­my na wła­sną rękę, trud­no liczyć na pomoc Boga. I wte­dy skut­kiem musi być upa­dek.

rs