Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Co na to Bóg?

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Nazwa Auschwitz, czy Auschwitz-Bir­ke­nau, wry­ła się w świa­do­mość kil­ku już poko­leń jako sym­bol nagro­ma­dze­nia zła, bru­tal­nej prze­mo­cy, pogar­dy wobec ludzi, przede wszyst­kim Żydów, ale tak­że Pola­ków i wszyst­kich innych uzna­nych za wro­gów III Rze­szy. (…) W obli­czu obo­zu śmier­ci, praw­dzi­wie dia­bel­skie­go sku­mu­lo­wa­nia myśli, środ­ków, pra­cy w dzie­le znisz­cze­nia nie­uchron­nie cisną się pyta­nia o to, jak to było moż­li­we, dla­cze­go doszło do skut­ku. Osta­tecz­ne pyta­nie o swo­je nie­szczę­ście czło­wiek spon­ta­nicz­nie kie­ru­je ku Bogu, od któ­re­go spo­dzie­wa się oca­le­nia, wyba­wie­nia w chwi­lach zagro­że­nia. Nie dzi­wi więc, że tu szcze­gól­nie cią­ży w atmos­fe­rze pyta­nie „Co na to Bóg? Gdzie był, gdy się to dzia­ło?”. Moż­na zro­zu­mieć rodzą­ce się w ser­cach podej­rze­nie: „Może los czło­wie­ka jest Mu obo­jęt­ny?”, „Może Go nie ma wca­le?”. (…) Nie chce­my się pod­dać zwąt­pie­niu i wie­rzy­my, mimo wszyst­ko, Bogu i Jego miło­ści. Wie­rzy­my, że to jest miej­sce i dro­ga do odna­le­zie­nia wyj­ścia dla nas i dla przy­szłych poko­leń ze wszyst­kich rodza­jów pie­kła, jakie ludzie two­rzą sobie na zie­mi.

Frag­ment homi­lii o pokój, wygło­szo­nej w Cen­trum Dia­lo­gu i Modli­twy w Oświę­ci­miu, 27 I 2015 r.