Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dramat uchodźców

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Do nie­daw­na 20% z ok. 30-milio­no­wej lud­no­ści Ira­ku sta­no­wi­li chrze­ści­ja­nie, w więk­szo­ści nale­żą­cy do Kościo­ła chal­dej­skie­go. Teraz chrze­ści­ja­nie sta­no­wią tam tyl­ko 0,2%. Kościół jed­nak towa­rzy­szy swym wier­nym, za ucie­ki­nie­ra­mi idą księ­ża i sio­stry zakon­ne. Licz­ba wygna­nych jest obli­cza­na na 120–130 tys. osób. Są to chrze­ści­ja­nie, któ­rzy zosta­li wyrzu­ce­ni przez ISIS z tere­nów Mosu­lu i pół­noc­ne­go Ira­ku. (…) Ludzie ci zosta­li wypę­dze­ni w spo­sób iście per­fid­ny. Isla­mi­ści, bojow­ni­cy ISIS, po wej­ściu do miej­sco­wo­ści, gdzie żyli chrze­ści­ja­nie, naj­pierw prze­pro­wa­dza­li spis miesz­kań­ców i zapew­nia­li, że niko­mu nic się nie sta­nie. Po dwóch dniach wszyst­kich spę­dzi­li do mecze­tu. Następ­nie posta­wio­no trzy warun­ki: kon­wer­sja na islam, 8 tys. dola­rów podat­ku mie­sięcz­nie, albo ścię­cie. Kto mógł, ten ucie­kał. (…) Ludzie ci w ostat­nich latach, w trak­cie dzia­łań wojen­nych w Ira­ku, byli już kil­ka­krot­nie zmu­sza­ni do uciecz­ki i opusz­cze­nia swych domów. Uchodź­cy są więc zde­spe­ro­wa­ni, tym bar­dziej, że zazwy­czaj są to rodzi­ny wie­lo­dziet­ne, nie­raz z kil­ku­na­sto­ma dzieć­mi.

Frag­ment wywia­du dla KAI, 9 II 2015 r.