Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie przyjmujcie niechrześcijańskiego stylu życia

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pod­sta­wo­wym (…) powo­ła­niem czło­wie­ka jest mał­żeń­stwo i rodzi­na. Przy­ję­cie i reali­za­cja tego powo­ła­nia jest trud­ne: czło­wiek jest skłon­ny do grze­chu, dzia­ła w nas ego­izm, pycha, chci­wość i zmy­sło­wość. Dzia­ła sza­tan, ojciec kłam­stwa. Współ­cze­sne prą­dy kul­tu­ro­we, środ­ki prze­ka­zu, czyn­ni­ki poli­tycz­ne, nie słu­żą trwa­ło­ści i świę­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Lek­ce­wa­żo­na jest trwa­łość mał­żeń­stwa, upo­wszech­nia się anty­kon­cep­cję i „wol­ną miłość”, popie­ra się zabi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych, związ­ki homo­sek­su­al­ne pró­bu­je się sta­wiać na rów­ni z mał­żeń­stwa­mi męż­czy­zny i kobie­ty. Ze smut­kiem, ale i ze sta­now­czym sprze­ci­wem prze­ży­wa­my upo­wszech­nie­nie piguł­ki, któ­ra zabi­ja poczę­te dziec­ko. Z bólem myśli­my o decy­zji Sej­mu, któ­ry przy­jął Kon­wen­cję pro­pa­gu­ją­cą nie­chrze­ści­jań­ską kon­cep­cję „gen­der”. Zasia­da­ją w nim prze­cież przed­sta­wi­cie­le wie­rzą­ce­go w więk­szo­ści naro­du. Dro­dzy mło­dzi, zaufaj­cie Chry­stu­so­wi i Jego Ewan­ge­lii. Nie przyj­muj­cie nie­chrze­ści­jań­skie­go sty­lu życia, miesz­ka­jąc razem przed ślu­bem, bez ślu­bu, bez sakra­men­tów, uspra­wie­dli­wia­jąc się, że dziś są „inne cza­sy”.

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na Wiel­ki Post 2015 roku