Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Czas zbawienny

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Bez uzna­nia naszej grzesz­no­ści nie może­my uzy­skać Boże­go prze­ba­cze­nia. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści tych sytu­acji rodzin­nych, w któ­rych nie odzwier­cie­dla się ten obraz jed­no­ści i miło­ści na całe życie, jaki prze­ka­zał nam Zba­wi­ciel. Są pary żyją­ce bez sakra­men­tal­ne­go związ­ku mał­żeń­skie­go. Ist­nie­ją coraz licz­niej­sze nie­re­gu­lar­ne sytu­acje rodzin­ne, powsta­ją­ce po nie­po­wo­dze­niu poprzed­nich mał­żeństw. Są to bole­sne sytu­acje, w któ­rych uszczerb­ku dozna­je, nie­ste­ty, wycho­wa­nie dzie­ci do wia­ry. Tym wszyst­kim oso­bom chcę powie­dzieć, że miłość Pana niko­go nie opusz­cza, że Kościół je kocha i jest domem otwar­tym dla wszyst­kich, że pozo­sta­ją człon­ka­mi Kościo­ła, nawet jeże­li nie mogą otrzy­mać sakra­men­tal­ne­go roz­grze­sze­nia i Eucha­ry­stii. Trze­ba, by nasze wspól­no­ty były otwar­te na oso­by żyją­ce w takich sytu­acjach i by wspo­ma­ga­ły je na dro­dze nawró­ce­nia i pojed­na­nia. W tym wzglę­dzie naj­więk­szym miło­sier­dziem jest mówie­nie praw­dy z miło­ścią. Czy­niąc tak, wykra­cza­my poza pro­ste współ­czu­cie. Dro­ga do szczę­ścia pro­wa­dzi przez kon­fe­sjo­nał. Spo­wiedź to dla nas kairos, czy­li czas zba­wien­ny.

Frag­ment Listu Paster­skie­go Arcy­bi­sku­pa Poznań­skie­go
na Wiel­ki Post 2015 roku