Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Bóg dał naro­do­wi wybra­ne­mu i całe­mu świa­tu, przez Moj­że­sza, na Górze Synaj dzie­sięć przy­ka­zań, dzie­sięć słów. Przy­ka­za­nia są skró­tem Bożych praw i naka­zów. Pan Jezus potwier­dził przy­ka­za­nia z Syna­ju, ale nadał im nowo­te­sta­men­to­wą treść. Dał ludziom nową łaskę i posta­wił nam wyż­sze, ewan­ge­licz­ne wyma­ga­nia. Św. Jan Paweł II pod­kre­ślał, że Deka­log zawarł Bóg w natu­rze czło­wie­ka, w jego sumie­niu. Boże przy­ka­za­nia obo­wią­zu­ją każ­de­go czło­wie­ka, nawet nie­wie­rzą­ce­go, bo są zawar­te w pra­wie natu­ral­nym. Deka­log zawie­ra wszyst­ko, co kształ­tu­je życie mał­żeń­skie i rodzin­ne. Szcze­gó­ło­we zada­nia doty­czą­ce zasad moral­nych znaj­du­je­my w Ewan­ge­lii, w nauce Urzę­du Nauczy­ciel­skie­go Kościo­ła, szcze­gól­nie w naucza­niu papie­ży. Teo­lo­gię mał­żeń­stwa i rodzi­ny, nor­my moral­ne, roz­wi­nię­cie i nowe uza­sad­nie­nie nauki moral­nej doty­czą­cej mał­żeń­stwa i rodzi­ny, odnaj­du­je­my w naucza­niu św. Jana Paw­ła II. Św. Paweł Apo­stoł pisze, że Chry­stus jest „mocą Bożą i mądro­ścią Bożą” (1 Kor 1,24). Czę­sto spo­ty­ka­my się z wypo­wie­dzia­mi wie­rzą­cych: „Nauka Kościo­ła, np. doty­czą­ca anty­kon­cep­cji, czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej, jest ide­ali­stycz­na, nie na obec­ne cza­sy, nie liczą­ca się ze sła­bo­ścią ludz­ką, ze współ­cze­sny­mi warun­ka­mi życia, z pra­wem czło­wie­ka do szczę­ścia i przy­jem­no­ści”. Pan Jezus sta­wia wyma­ga­nia, któ­re są mądro­ścią Bożą i daje łaskę, moc Bożą, aby mał­żon­ko­wie, człon­ko­wie rodzi­ny, byli zdol­ni do pój­ścia wąską, ewan­ge­licz­ną, życio­daj­ną dro­gą. Ewan­ge­lia jest wyma­ga­ją­ca. Bóg nas kocha i dla­te­go sta­wia przed nami trud­ne zada­nia, ale nie zosta­wia nas samych. Mał­żon­ko­wie, któ­rzy się modlą, rodzi­na, któ­ra się modli wspól­nie, spo­wia­da się, czy­ta Pismo Świę­te, uczest­ni­czy w Eucha­ry­stii, jest zdol­na – mimo sła­bo­ści – iść dro­gą Bożą do wiecz­no­ści. Pan Jezus wypę­dził ze świą­ty­ni prze­kup­niów. Dziś czy­ni to samo: przez swo­ich uczniów, apo­sto­łów, wypę­dza ze świą­ty­ni Domo­we­go Kościo­ła tych, któ­rzy rodzi­nę pomniej­sza­ją i poni­ża­ją. On wszyst­kich zna – jak mówi Ewan­ge­lia – i „wie, co się kry­je w czło­wie­ku” (J 2,25). „Sakra­ment mał­żeń­stwa, któ­ry podej­mu­je na nowo i nakła­da obo­wią­zek wsz­cze­pio­ny na chrzcie świę­tym i w bierz­mo­wa­niu – obro­ny i sze­rze­nia wia­ry, czy­ni mał­żon­ków i rodzi­ców chrze­ści­jań­skich świad­ka­mi Chry­stu­sa aż po krań­ce zie­mi” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 54).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Czy mam odwa­gę w rodzi­nie, w pra­cy, w gro­nie przy­ja­ciół, przy­po­mnieć, że trze­ba bar­dziej liczyć się z Boży­mi przy­ka­za­nia­mi, niż z zasa­da­mi ludz­ki­mi, sprzecz­ny­mi z Pra­wem Bożym.