Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Bóg dał narodowi wybranemu i całemu światu, przez Mojżesza, na Górze Synaj dziesięć przykazań, dziesięć słów. Przykazania są skrótem Bożych praw i nakazów. Pan Jezus potwierdził przykazania z Synaju, ale nadał im nowotestamentową treść. Dał ludziom nową łaskę i postawił nam wyższe, ewangeliczne wymagania. Św. Jan Paweł II podkreślał, że Dekalog zawarł Bóg w naturze człowieka, w jego sumieniu. Boże przykazania obowiązują każdego człowieka, nawet niewierzącego, bo są zawarte w prawie naturalnym. Dekalog zawiera wszystko, co kształtuje życie małżeńskie i rodzinne. Szczegółowe zadania dotyczące zasad moralnych znajdujemy w Ewangelii, w nauce Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, szczególnie w nauczaniu papieży. Teologię małżeństwa i rodziny, normy moralne, rozwinięcie i nowe uzasadnienie nauki moralnej dotyczącej małżeństwa i rodziny, odnajdujemy w nauczaniu św. Jana Pawła II. Św. Paweł Apostoł pisze, że Chrystus jest „mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,24). Często spotykamy się z wypowiedziami wierzących: „Nauka Kościoła, np. dotycząca antykoncepcji, czystości przedmałżeńskiej, jest idealistyczna, nie na obecne czasy, nie licząca się ze słabością ludzką, ze współczesnymi warunkami życia, z prawem człowieka do szczęścia i przyjemności”. Pan Jezus stawia wymagania, które są mądrością Bożą i daje łaskę, moc Bożą, aby małżonkowie, członkowie rodziny, byli zdolni do pójścia wąską, ewangeliczną, życiodajną drogą. Ewangelia jest wymagająca. Bóg nas kocha i dlatego stawia przed nami trudne zadania, ale nie zostawia nas samych. Małżonkowie, którzy się modlą, rodzina, która się modli wspólnie, spowiada się, czyta Pismo Święte, uczestniczy w Eucharystii, jest zdolna – mimo słabości – iść drogą Bożą do wieczności. Pan Jezus wypędził ze świątyni przekupniów. Dziś czyni to samo: przez swoich uczniów, apostołów, wypędza ze świątyni Domowego Kościoła tych, którzy rodzinę pomniejszają i poniżają. On wszystkich zna – jak mówi Ewangelia – i „wie, co się kryje w człowieku” (J 2,25). „Sakrament małżeństwa, który podejmuje na nowo i nakłada obowiązek wszczepiony na chrzcie świętym i w bierzmowaniu – obrony i szerzenia wiary, czyni małżonków i rodziców chrześcijańskich świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 54).
Propozycja postanowienia
Czy mam odwagę w rodzinie, w pracy, w gronie przyjaciół, przypomnieć, że trzeba bardziej liczyć się z Bożymi przykazaniami, niż z zasadami ludzkimi, sprzecznymi z Prawem Bożym.