Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Spowiedź jest konieczna

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Z wia­ry rodzi się wysi­łek, by uni­kać tego, co sprze­ci­wia się Bogu i Boga obra­ża. W wie­rze uzna­je­my nasze grze­chy, pra­gnie­my się popra­wić. W sakra­men­cie poku­ty otrzy­mu­je­my prze­ba­cze­nie grze­chów i pomoc, aby Bóg był w naszym życiu zawsze na pierw­szym miej­scu. Spo­wiedź jest koniecz­na, gdy nasze czy­ny, sło­wa, pra­gnie­nia sprze­ci­wia­ją się Chry­stu­so­wi świa­do­mie, dobro­wol­nie i w waż­nej spra­wie. Przez taki grzech, któ­ry jest cięż­ki, śmier­tel­ny, tra­ci­my łaskę uświę­ca­ją­cą, czy­li Boże życie w nas. Cie­szy fakt, że wie­lu korzy­sta z łaski spo­wie­dzi nie tyl­ko wte­dy, gdy sumie­nie wyrzu­ca im grzech cięż­ki, ale wte­dy, gdy spo­wia­da­ją się sys­te­ma­tycz­nie z lek­kich grze­chów. Nie­któ­rzy wier­ni pro­szą o kie­row­nic­two ducho­we, któ­re zazwy­czaj wią­że się ze spo­wie­dzią. Z bólem myśli­my o tych, któ­rzy lek­ce­wa­żą wiel­ki dar miło­sier­dzia Boże­go, jakim jest sakra­ment poku­ty. Są tacy, któ­rzy zatra­ci­li poczu­cie grze­chu; są wier­ni, któ­rzy twier­dzą, że spo­wia­da­ją się bez­po­śred­nio Bogu. Inni nie wie­rzą w swo­ją popra­wę, albo nie chcą pod­jąć wysił­ku, by z pomo­cą łaski zmie­nić swo­je życie.

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go
na Wiel­ki Post 2015 roku