Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Siła męczenników

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Przez życie i śmierć Poznań­skiej Piąt­ki Bóg daje wzór boga­te­go czło­wie­czeń­stwa w momen­cie pró­by. Męstwo i ofiar­ność są dla dzi­siej­szej mło­dzie­ży wezwa­niem do opo­ru wobec fał­szy­wych ide­olo­gii. (…) Męczen­ni­cy razem prze­ży­wa­li począ­tek oku­pa­cji hitle­row­skiej, razem wstą­pi­li do naro­do­wej orga­ni­za­cji bojo­wej, zosta­li aresz­to­wa­ni i oskar­że­ni o zdra­dę III Rze­szy, a następ­nie osa­dze­ni w wię­zie­niu. Razem też zgi­nę­li śmier­cią męczeń­ską, zgi­lo­ty­no­wa­ni w Dreź­nie 24 sierp­nia 1942 r. Ich ofia­ra zro­dzi­ła się jako odpo­wiedź na zbaw­czą ofia­rę Chry­stu­sa, jako hero­icz­na odpo­wiedź ludz­kiej miło­ści na miłość Boga. Tę odpo­wiedź dają wszy­scy męczen­ni­cy, poka­zu­jąc, że kocha­ją Chry­stu­sa ponad wszyst­ko. (…) Dzi­siaj rów­nież docie­ra­ją do nas wia­do­mo­ści z róż­nych stron świa­ta o chrze­ści­ja­nach, któ­rzy są prze­śla­do­wa­ni, wię­zie­ni, tor­tu­ro­wa­ni, któ­rych pozba­wia się życia ze wzglę­du na wia­rę w Chry­stu­sa. Dzi­siaj jest wię­cej męczen­ni­ków niż w pierw­szych wie­kach. To nie prze­śla­do­wa­nie uczy­ni­ło ich męczen­ni­ka­mi, ale spra­wa, któ­rej posta­no­wi­li oddać życie. Siła, jaką posia­da­ją ci, któ­rzy mają sta­wić czo­ło męczeń­stwu, pocho­dzi ze ści­słe­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. połą­czo­nej z poświę­ce­niem
kapli­cy w para­fii pw. Bło­go­sła­wio­nej Poznań­skiej Piąt­ki, czy­li bł. Cze­sła­wa
Jóź­wia­ka, Edwar­da Kaź­mier­skie­go, Fran­cisz­ka Kęse­go, Edwar­da Kli­ni­ka
i Jaro­gnie­wa Woj­cie­chow­skie­go w Pozna­niu, 1 III 2015 r.