Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przywrócić pamięć o Wyklętych

KS. BP TADEUSZ PIKUS BISKUP DIECEZJALNY DROHICZYŃSKI

Żoł­nie­rze Wyklę­ci to człon­ko­wie ruchu par­ty­zanc­kie­go okre­śla­ni rów­nież jako żoł­nie­rze dru­giej kon­spi­ra­cji lub żoł­nie­rze nie­złom­ni. Bro­ni­li oni przed inwa­zją komu­ni­zmu sowiec­kie­go war­to­ści, któ­ry­mi były: Bóg, Honor i Ojczy­zna. Poję­cie „Żoł­nie­rze Wyklę­ci” pocho­dzi od wyklę­cia ich przez wro­gów, zaś poję­cie to poja­wi­ło się w 1993 roku, jako odwo­ła­nie do pew­ne­go listu, któ­ry został wysła­ny do wdo­wy po zamor­do­wa­nym par­ty­zan­cie. Jego komu­ni­stycz­ny opraw­ca napi­sał w nim: „Wiecz­na hań­ba i nie­na­wiść naszych żoł­nie­rzy i ofi­ce­rów towa­rzy­szy mu i poza grób. Każ­dy, kto czu­je w sobie pol­ską krew prze­kli­na go. Niech więc wyrzek­nie się wła­sna jego żona i dziec­ko”. Chcia­no, aby nawet naj­bliż­si wykli­na­li tych, któ­rzy wal­czy­li o praw­dzi­wie wol­ną Pol­skę. Sprze­ci­wia­li się komu­ni­zmo­wi, gdyż odrzu­cał on Boga, nie sza­no­wał hono­ru czło­wie­ka ani jego god­no­ści oraz nie znał poję­cia ojczy­zny poza Moskwą. Chrze­ści­ja­nin powi­nien zaś dawać opór złu, zwy­cię­ża­jąc go dobrem. (…) „Żoł­nie­rze Wyklę­ci” zosta­li pozba­wie­ni życia, zosta­li pozba­wie­ni ist­nie­nia, zosta­li pozba­wie­ni imie­nia, zosta­li pozba­wie­ni gro­bu, zosta­li pozba­wie­ni pamię­ci. Naszym udzia­łem jest przy­wró­cić im to w modli­twie, aby rze­czy­wi­ście tra­fi­li do kra­iny życia, a tutaj, aby zauwa­żo­no ich ist­nie­nie, pozna­no ich imio­na, przy­wró­co­no im gro­by i pamięć.