Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

NIEDZIELA: 2 Krn 36,14–16.19–23; Ef 2,4–10; J 3,14–21
Słowa życiaJezus powie­dział do Niko­de­ma: Jak Moj­żesz wywyż­szył węża na pusty­ni, tak potrze­ba, by wywyż­szo­no Syna Czło­wie­cze­go, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, miał życie wiecz­ne. Tak bowiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny. Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go. A sąd pole­ga na tym, że świa­tło przy­szło na świat, lecz ludzie bar­dziej umi­ło­wa­li ciem­ność ani­że­li świa­tło: bo złe były ich uczyn­ki. Każ­dy bowiem, kto się dopusz­cza nie­pra­wo­ści, nie­na­wi­dzi świa­tła i nie zbli­ża się do świa­tła, aby nie potę­pio­no jego uczyn­ków. Kto speł­nia wyma­ga­nia praw­dy, zbli­ża się do świa­tła, aby się oka­za­ło, że jego uczyn­ki są doko­na­ne w Bogu.
ROZWAŻANIE
Bóg umi­ło­wał świat. Nie wie­rzysz? Nie odczu­wasz tego? Nie rozu­miesz, co to zna­czy? Nie jesteś o tym prze­ko­na­ny? Nie sta­wiaj wię­cej pytań. Podejdź pod krzyż. I patrz. Powstrzy­maj rozum, porusz ser­ce. I trwaj. Tak, Bóg umi­ło­wał świat.

rs