Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Co przesłania mi Boga?

KS. BP PIOTR GREGER BISKUP POMOCNICZY BIELSKO-ŻYWIECKI

Doko­naj­my rachun­ku sumie­nia, szcze­gól­nie z tych błęd­nych zacho­wań i grze­chów, któ­re są rezul­ta­tem bez­myśl­no­ści i bra­ku zasta­no­wie­nia się nad swo­im życiem. Cho­dzi o reflek­sję, w któ­rej zasta­no­wi­my się nad sen­sem naszych naj­waż­niej­szych spraw, ale też uwzględ­ni­my hie­rar­chię war­to­ści, któ­ra kie­ru­je naszym życiem.  Pierw­sze przy­ka­za­nie Deka­lo­gu – „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” – jest przy­ka­za­niem, w któ­rym zawie­ra­ją się wszyst­kie pozo­sta­łe. Cho­dzi osta­tecz­nie o odpo­wiedź na pyta­nie, jakie miej­sce w hie­rar­chii war­to­ści moje­go życia zaj­mu­je Pan Bóg? Co lub kto prze­sła­nia mi Boga? A może to ja sam ze swo­imi nie­zdro­wy­mi ambi­cja­mi, ze swo­ją pychą, ze swo­im wybu­ja­łym ego­izmem? A może pod­da­łem się tak dale­ce innym, że to oni, a nie Pan Bóg, kie­ru­ją moim życiem? (…) Nigdy nie było łatwo zacho­wać chrze­ści­jań­ską hie­rar­chię war­to­ści. Nie jest łatwo żyć tak, aby Bóg zawsze pozo­sta­wał na pierw­szym miej­scu. Albo­wiem wokół nas peł­no dzi­siaj róż­nych wizji świa­ta i kon­cep­cji życia. Spo­ro dziś roz­ma­itych mode­li świa­to­wych war­to­ści, któ­re przy­po­mi­na­ją bar­dziej tar­go­wi­sko niż świą­ty­nię. Chrze­ści­jań­stwo zawsze pro­po­no­wa­ło sys­tem war­to­ści róż­nią­cy się od tego, co pro­po­nu­je świat. Dla nas Chry­stus ukrzy­żo­wa­ny jest Panem wszyst­kie­go, a Jego krzyż jest jed­nym z naj­waż­niej­szych zna­ków naszej wia­ry.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w koście­le pw. Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Szczyr­ku, 8 III 2015 r.