Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jan Długosz – wychowawca Jagiellonów

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W tym roku – 1 XII – będzie­my obcho­dzić 600-lecie naro­dzin tego wybit­ne­go duchow­ne­go, histo­ry­ka i dyplo­ma­ty, jed­nej z naj­bar­dziej zasłu­żo­nych posta­ci pol­skiej nauki i kul­tu­ry. Swo­ją pra­cę pisar­ską roz­po­czął on na dwo­rze bisku­pa kra­kow­skie­go Zbi­gnie­wa Ole­śnic­kie­go w 1440 roku i kon­ty­nu­ował ją przez ok. 40 lat. Two­rzył histo­rię nie tyl­ko dla zacho­wa­nia od zapo­mnie­nia minio­nych wyda­rzeń, ale rów­nież w prze­ko­na­niu, że jego dzie­ło: „może posłu­żyć kró­lom, ksią­żę­tom i innym boha­ter­skim mężom za przy­kład i zwier­cia­dło, któ­re by ich zapa­la­ło i pod­nie­ca­ło do sław­nych czy­nów”. Histo­rię uwa­żał bowiem za mistrzy­nię życia, któ­ra uczy cno­ty i dro­gę do cno­ty wska­zu­je. (…) Król Kazi­mierz Jagiel­loń­czyk powie­rzył mu wycho­wa­nie swo­ich synów (pra­wie 12-let­nie­go Wła­dy­sła­wa, 9- let­nie­go Kazi­mie­rza, 8-let­nie­go Jana Olbrach­ta i 6-let­nie­go Alek­san­dra i w kolej­nych latach Zyg­mun­ta i Fry­de­ry­ka). Dłu­gosz wycho­wy­wał kró­le­wi­czów w „rygo­rze i skrom­nych warun­kach”. Jego ulu­bio­nym uczniem był poboż­ny i wiel­ce uzdol­nio­ny Kazi­mierz, ogło­szo­ny póź­niej świę­tym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na 600-lecie uro­dzin Jana Dłu­go­sza, 8 III 2015 r.