Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Autentyczna modlitwa

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Nasza modli­twa, nasza poboż­ność nie może być osten­ta­cyj­na. Nie może­my jak obłud­ni­cy – „modlić się, żeby się ludziom poka­zać” (Mt 6,5). Bóg zna głę­bi­ny nasze­go ser­ca i naj­bar­dziej Mu zale­ży na tym, co w nas naj­głęb­sze. Dla­te­go w „izdeb­ce” nasze­go ser­ca powin­ni­śmy się z Nim spo­ty­kać, z Nim roz­ma­wiać, dzię­ko­wać i pro­sić. Dopie­ro taka posta­wa ser­ca spra­wi, że rów­nież nasza wspól­na modli­twa będzie auten­tycz­na, a Bóg będzie w cen­trum wszyst­kich naszych spraw oso­bi­stych, rodzin­nych i spo­łecz­nych. Dopie­ro wte­dy nasze oso­bi­ste i zbio­ro­we świa­dec­two wia­ry będzie wia­ry­god­ne i prze­mó­wi do tych, któ­rzy na swej dro­dze nie odna­leź­li jesz­cze Boga i miło­ści. Świat hedo­ni­zmu, nie­umiar­ko­wa­nej żądzy posia­da­nia i uży­wa­nia, nie rozu­mie sło­wa „post”. A jed­nak jest on nie­zbęd­ny, jeże­li nasza miłość Boga i bliź­nie­go ma być auten­tycz­na, jeże­li chce­my opa­no­wać ego­izm, zakra­da­ją­cy się do ser­ca czło­wie­ka. (…) War­to dziś zro­bić rachu­nek sumie­nia, z cze­go może­my i powin­ni­śmy rezy­gno­wać, aby opa­no­wać nie­upo­rząd­ko­wa­ne aspi­ra­cje i w ten spo­sób odzy­skać wol­ność ser­ca.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Śro­dę Popiel­co­wą, Kró­lew­ska Kate­dra na Wawe­lu, 18 II 2015 r.