Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

25-lecie Caritas

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W paź­dzier­ni­ku 1990 roku – uchwa­łą Epi­sko­pa­tu Pol­ski – powsta­ła Cari­tas Pol­ska z sie­dzi­bą w War­sza­wie, a w ślad za nią powsta­wa­ły Cari­tas die­ce­zjal­ne. Dzię­ki temu – dekre­tem z dnia 12 mar­ca 1990 roku – abp Jerzy Stro­ba usta­no­wił Cari­tas Archi­die­ce­zji Poznań­skiej jako kościel­ną oso­bę praw­ną. Do jej zadań nale­ży sys­te­ma­tycz­na i meto­dycz­na for­ma­cja cha­ry­ta­tyw­na, pra­ca wycho­waw­cza i kształ­ce­nio­wa, krze­wie­nie idei pomo­cy bliź­nim i postaw spo­łecz­nych temu sprzy­ja­ją­cych, pro­mo­cja i orga­ni­zo­wa­nie wolon­ta­ria­tu, kształ­ce­nie pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy cha­ry­ta­tyw­nych, koor­dy­no­wa­nie dzia­łań pomo­co­wych podej­mo­wa­nych na rzecz potrze­bu­ją­cych. Jest to pra­ca cha­ry­ta­tyw­na na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży, pomoc świad­czo­na oso­bom nie­do­sto­so­wa­nym spo­łecz­nie, opie­ka nad ludź­mi sta­ry­mi, cho­ry­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi. Wystę­po­wa­nie w imie­niu pod­mio­tów kościel­nych podej­mu­ją­cych dzia­ła­nia cha­ry­ta­tyw­ne wobec publicz­nych orga­ni­za­cji samo­rzą­do­wych, spo­łecz­nych i innych. Dzia­łal­ność wspo­ma­ga­ją­ca (tech­nicz­nie, szko­le­nio­wo, infor­ma­cyj­nie lub finan­so­wo) pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­ła­nia pomo­co­we.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji 25-lecia Cari­tas Archi­die­ce­zji
Poznań­skiej, Kate­dra Poznań­ska, 15 III 2015 r.