Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Św. Józef, Patron Krakowa

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Choć Ewan­ge­lie nie zare­je­stro­wa­ły ani jed­ne­go sło­wa wypo­wie­dzia­ne­go przez Józe­fa, wyła­nia się z nich nie­zwy­kła postać tego czło­wie­ka. Jest wszę­dzie tam, gdzie jest Mary­ja i Jej Dzie­cię. Czu­wa nad powie­rzo­ny­mi sobie naj­droż­szy­mi Oso­ba­mi. Chro­ni Je przed nie­bez­pie­czeń­stwem, trosz­czy się o Nie, zapew­nia Im byt i współ­two­rzy nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę Świę­tej Rodzi­ny. Roz­po­zna­je­my w nim męża spra­wie­dli­we­go, roz­trop­ne­go, męż­ne­go, posłusz­ne­go i wier­ne­go. Poboż­ność ludu chrze­ści­jań­skie­go przy­zna­ła mu wymow­ne tytu­ły Prze­czy­ste­go stró­ża Dzie­wi­cy i Żywi­cie­la Syna Boże­go. Obok Maryi, swej Oblu­bie­ni­cy, wpi­sał się w dzie­je wia­ry i piel­grzy­mu­ją­ce­go Kościo­ła, w któ­rym utrwa­li­ło się prze­ko­na­nie o jego nad­zwy­czaj­nym orę­dow­nic­twie w nie­bie. Stał się wzo­rem pra­cu­ją­cych, pod­po­rą rodzin, nadzie­ją cho­rych i patro­nem umie­ra­ją­cych. (…) Po trzy­stu latach od tego wyda­rze­nia spo­łecz­ność Sto­łecz­ne­go Kró­lew­skie­go Mia­sta Kra­ko­wa dzię­ku­je św. Józe­fo­wi za jego sku­tecz­ny patro­nat.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Józe­fa, Bazy­li­ka Mariac­ka, 19 III 2015 r.