Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Św. Józef o was nie zapomina

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Jeże­li obez­wład­nia was znie­chę­ce­nie, pomy­śl­cie o wie­rze św. Józe­fa. Jeśli opa­nu­je was trwo­ga, pomy­śl­cie o nadziei Józe­fa, któ­ry wbrew nadziei uwie­rzył nadziei. Jeśli zawład­nie wami roz­draż­nie­nie czy złość, pomy­śl­cie o miło­ści Józe­fa, któ­ry był pierw­szym czło­wie­kiem kie­ru­ją­cym swój wzrok na ludz­kie obli­cze Boga w oso­bie Jezu­sa. Nie lękaj­cie się wziąć Maryi „do sie­bie”, to zna­czy nie lękaj­cie się kochać Kościo­ła. Mary­ja, Mat­ka Kościo­ła, nauczy was jak iść za jego paste­rza­mi, jak sza­no­wać waszych bisku­pów, kapła­nów, dia­ko­nów, kate­che­tów i kate­chi­stów. Jak czy­nić to, cze­go was naucza­ją. Jak modlić się w ich inten­cjach. (…) Dro­dzy mło­dzi, św. Józef bli­sko was to zachę­ta do odwa­gi pośród trud­no­ści życia. Wyko­rze­nie­ni i osła­bie­ni mło­dzi, czę­sto bez pra­cy, pró­bu­ją nie­raz leczyć swo­je bóle w efe­me­rycz­nych rajach, któ­re nigdy nie zapew­nią im trwa­łe­go szczę­ścia. Wasze życie ma w oczach Boga nie­zwy­kłą cenę. Mło­dym, któ­rzy nie mają ojca bli­sko sie­bie, ze wzglę­du na jakie­kol­wiek odda­le­nie, pra­gnę powie­dzieć: Bóg was kocha. Św. Józef o was nie zapo­mi­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Józe­fa, kościół Ojców Kar­me­li­tów, Poznań, 19 III 2015 r.