Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

RODZINA JEST ŚWIĘTA I NIENARUSZALNA!

Frag­ment kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 25 mar­ca br.

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
W naszym cyklu kate­chez na temat rodzi­ny przy­pa­da dziś etap dość szcze­gól­ny: będzie to zatrzy­ma­nie się na modli­twie. 25 mar­ca obcho­dzi­my bowiem w Koście­le uro­czy­ście Zwia­sto­wa­nie, począ­tek tajem­ni­cy Wcie­le­nia. Archa­nioł Gabriel nawie­dził pokor­ną Dziew­czy­nę z Naza­re­tu i ogło­sił Jej, że pocznie i poro­dzi Syna Boże­go. Poprzez tę zapo­wiedź Pan oświe­ca i umac­nia wia­rę Maryi, podob­nie jak to uczy­ni póź­niej w przy­pad­ku Jej oblu­bień­ca Józe­fa, aby Jezus mógł się uro­dzić w rodzi­nie ludz­kiej. (…) A teraz dru­gi aspekt: 25 mar­ca, w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, w wie­lu kra­jach obcho­dzo­ny jest Dzień Świę­to­ści Życia. Z tego wzglę­du przed dwu­dzie­stu laty w tym dniu świę­ty Jan Paweł II pod­pi­sał ency­kli­kę „Evan­ge­lium vitae”. Aby uczcić tę rocz­ni­cę są dziś obec­ni na pla­cu licz­ni człon­ko­wie Ruchu Obro­ny Życia. W „Evan­ge­lium vitae” rodzi­na zaj­mu­je cen­tral­ne miej­sce, gdyż jest ona łonem, w któ­rym poczy­na się ludz­kie życie. (…) Kościół ze swej stro­ny uro­czy­ście zobo­wią­zu­je się do tro­ski o powsta­ją­cą w tym sakra­men­cie rodzi­nę, jako Boże­go daru dla swe­go życia, w chwi­lach dobrych i złych: więź mię­dzy Kościo­łem a rodzi­ną jest świę­ta i nie­na­ru­szal­na. Kościół, będąc mat­ką, nigdy nie porzu­ca rodzi­ny, nawet jeśli jest ona upo­ka­rza­na, ranio­na i na wie­le spo­so­bów mar­gi­na­li­zo­wa­na. (…) Kościół potrze­bu­je modli­twy, aby w każ­dym cza­sie mógł wypeł­nić tę misję! (…)
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam piel­grzy­mów pol­skich. Dzi­siej­sza Uro­czy­stość przy­po­mi­na nam, że Syn Boży dla nasze­go zba­wie­nia przy­jął ludz­ką natu­rę, stał się czło­wie­kiem. Przy­szedł na świat w kon­kret­nej rodzi­nie, jest z nami, pro­wa­dzi nas przez życie. Umiej­my dostrzec Jego obec­ność w każ­dym mał­żeń­stwie, w każ­dej rodzi­nie. Niech Jego bli­skość opro­mie­nia i wspie­ra wasze życie, poma­ga poko­ny­wać trud­no­ści, rodzi w ser­cach praw­dzi­wą radość. Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!