Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Życie jest święte

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Jej Fiat – „niech mi się sta­nie według sło­wa twe­go” (Łk 1,38) – te Jej sło­wa spra­wi­ły, że poczę­ło się w Niej świę­te życie Boga-Czło­wie­ka, i jed­no­cze­śnie zaczął się roz­strzy­ga­ją­cy etap w dłu­giej histo­rii zba­wie­nia, wypro­wa­dze­nia czło­wie­ka z kra­iny śmier­ci, aby zmie­rzał do Boże­go kró­le­stwa życia i miło­ści. Ludz­kie życie jest świę­te. Jest ono bez­in­te­re­sow­nym darem Boga, któ­ry podzie­lił się z nami szczę­ściem ist­nie­nia i miło­ści. Wszyst­kie nasze źró­dła są w Bogu. Nasze życie, nasz los, nasza wiecz­ność jest w Jego ręku. W dzi­siej­szym, nie­spo­koj­nym świe­cie, docho­dzi do wie­lu zama­chów na ludz­kie życie. Powta­rza się histo­ria Kaino­wej zbrod­ni i grze­chu. Brat pod­no­si rękę na bra­ta. Prze­le­wa­na jest krew na bli­skiej nam Ukra­inie. Mor­du­je się chrze­ści­jan na Bli­skim Wscho­dzie, a więc w pobli­żu zie­mi, gdzie przy­szedł na świat Syn Boży, poczy­na­jąc się w nie­po­ka­la­nym łonie Maryi z Naza­re­tu. Jeże­li chce­my pozo­stać wier­ni Ewan­ge­lii życia, naszym obo­wiąz­kiem jest tro­ska o życie. Jed­ną z form tej tro­ski może być Ducho­wa Adop­cja Dziec­ka Poczę­te­go. (…) Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy dzi­siaj podej­mu­ją to szla­chet­ne dzie­ło.

Frag­ment wpro­wa­dze­nia do Mszy św. odpra­wio­nej w Dzień Świę­to­ści Życia, Bazy­li­ka Mariac­ka, 25 III 2015 r.