Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Tryumfalny wjazd

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Nie­dzie­la Pal­mo­wa jest wiel­ką bra­mą, wpro­wa­dza­ją­cą nas w Wiel­ki Tydzień, w któ­rym Jezus podą­ża ku koń­co­wej chwi­li swo­je­go ziem­skie­go życia. Uda­je się na świę­to Pas­chy – obcho­dzo­ne na pamiąt­kę wyzwo­le­nia z Egip­tu – będą­ce zna­kiem nadziei na osta­tecz­ne wyzwo­le­nie. Wie, że cze­ka Go nowa Pas­cha i że to On sam zaj­mie miej­sce skła­da­nych w ofie­rze jagniąt, ofia­ro­wu­jąc same­go sie­bie na krzy­żu. Pośród okrzy­ków rze­szy i unie­sie­nia uczniów, któ­rzy sło­wa­mi psal­mów wyzna­ją w Nim Mesja­sza – tyl­ko On sam zna do koń­ca swo­ją ziem­ską przy­szłość. Tyl­ko On jeden rozu­mie aż do koń­ca, co napi­sa­li o Nim pro­ro­cy. Już pod­czas swo­je­go try­um­fal­ne­go wjaz­du jest posłusz­ny aż do śmier­ci na krzy­żu (por. Flp 2,8). Dla dzi­siej­sze­go słu­cha­cza rela­cje o wjeź­dzie nasze­go Pana do świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej mogą wyda­wać się pozba­wio­ne więk­sze­go zna­cze­nia, ale dla ówcze­snych Żydów były to wyda­rze­nia peł­ne tajem­ni­czych zna­czeń. Zbli­ża­nie się Jezu­sa do Jero­zo­li­my było zamie­rzo­ne przez Nie­go jako akt sym­bo­licz­ny. W każ­dym frag­men­cie tego wyda­rze­nia kry­je się biblij­ne nawią­za­nie do kró­lo­wa­nia Jezu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą, Poznań, 29 III 2015 r.