Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

II nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną czci­my Boże Miło­sier­dzie. Św. Jan Paweł II usta­no­wił tę nie­dzie­lę Świę­tem Miło­sier­dzia. Takie pra­gnie­nie prze­ka­zał s. Fau­sty­nie w pry­wat­nym obja­wie­niu Pan Jezus. W tę nie­dzie­lę czy­ta­na jest Ewan­ge­lia opi­su­ją­ca spo­tka­nie Zmar­twych­wsta­łe­go Pana z Apo­sto­ła­mi. Jezus poka­zał Apo­sto­łom ręce i bok. W uwiel­bio­nym cie­le pozo­sta­ły śla­dy męki i śmier­ci (por. J 20,19–31). „Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go! Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne” (J 20,22–23). Pan Jezus prze­ka­zał Apo­sto­łom wła­dzę odpusz­cza­nia grze­chów. Boże Miło­sier­dzie prze­ja­wia się w szcze­gól­ny spo­sób w prze­ba­cza­niu. W 1 Liście św. Jan pisze: „Każ­dy miłu­ją­cy Tego, któ­ry dał życie, miłu­je rów­nież tego, któ­ry życie od Nie­go otrzy­mał” (1 J 5,1). Miłość bliź­nie­go jest owo­cem i spraw­dzia­nem miło­ści wzglę­dem Boga. Zwy­cię­stwem, któ­re zwy­cię­ży­ło świat, jest nasza wia­ra. „A kto zwy­cię­ża świat, jeśli nie ten, kto wie­rzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 J 5,5). Nikt nie chce prze­grać życia. Św. Jan w imie­niu Chry­stu­sa obie­cu­je, że wia­ra w Syna Boże­go jest zwy­cię­stwem. Dzie­je Apo­stol­skie przed­sta­wia­ją nam życie pierw­szych chrze­ści­jan: „Żaden nie nazy­wał swo­im tego, co posia­dał, ale wszyst­ko mie­li wspól­ne” (Dz 4,32). To świa­dec­two w szcze­gól­ny spo­sób odno­si się do życia w rodzi­nie. Dzie­le­nie się tym, co posia­da­my, tro­ska o bliź­nich jest miło­sier­dziem. „Jeden duch i jed­no ser­ce oży­wia­ły wszyst­kich wie­rzą­cych” (Dz 4,32). Pismo Świę­te przy­bli­ża nam miło­sier­ną miłość Boga. Przyj­mu­je­my miło­sier­dzie od Boga i ludzi, a zara­zem oka­zu­je­my miło­sier­dzie bliź­nim. Pan Jezus nas uczy: „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7). Do tego zda­nia win­ni wra­cać ucznio­wie Chry­stu­sa, a naj­bar­dziej – żyją­cy w mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Pry­wat­ne obja­wie­nie św. Fau­sty­ny przy­bli­ża nam Boże Miło­sier­dzie przez Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia, przez prak­ty­kę uczcze­nia Pana Jezu­sa umie­ra­ją­ce­go o godzi­nie trze­ciej, przez cześć dla obra­zu Pana Jezu­sa z napi­sem: „Jezu, ufam Tobie”.
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Może uda nam się odbyć piel­grzym­kę do Łagiew­nik w świę­to Miło­sier­dzia Boże­go; war­to czy­tać „Dzien­ni­czek” św. s. Fau­sty­ny – obu­dzi w nas cześć dla Boże­go Miło­sier­dzia.