Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przeciw przemocy

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Płeć czło­wie­ka jest ele­men­tem kon­sty­tu­tyw­nym jego natu­ry. Dla­te­go nie­po­ro­zu­mie­niem jest zapo­mi­na­nie o płci bio­lo­gicz­nej i defi­nio­wa­nie jej jako „spo­łecz­nie skon­stru­owa­ne role, zacho­wa­nia, dzia­ła­nia i atry­bu­ty, któ­re dane spo­łe­czeń­stwo uzna­je za odpo­wied­nie dla kobiet lub męż­czyzn” – jak czy­ta­my w „Kon­wen­cji o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobiet i prze­mo­cy domo­wej”. Kościół był zawsze i jest na pierw­szej linii fron­tu wal­ki prze­ciw prze­mo­cy. (…) Odpo­wie­dzial­no­ścią za prze­moc nie moż­na obar­czać mał­żeń­stwa, rodzi­ny, całej zdro­wej tra­dy­cji i dorob­ku cywi­li­za­cyj­ne­go. Rze­czy­wi­ste przy­czy­ny prze­mo­cy leżą gdzie indziej. (…) Zagro­że­niem dla zdro­wia pol­skich kobiet, rów­nież tych naj­młod­szych, jest dopusz­cze­nie – i to bez recep­ty – piguł­ki, któ­ra może się oka­zać wcze­sno­po­ron­ną, zabi­ja­jąc poczę­te życie. Para­dok­sem – i to zło­wro­gim – jest fakt, że pol­ska pięt­na­sto­let­nia dziew­czy­na nie może – i słusz­nie – kupić w skle­pie butel­ki piwa, ale może bez żad­nych prze­szkód kupić śmier­cio­no­śną piguł­kę. Czy ci, któ­rzy do tego dopu­ści­li, mogą spo­koj­nie spać?

Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, Wiel­ki Pią­tek, 3 IV 2015 r.