Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Zwycięstwo nad grzechem

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Co zna­czy zmar­twych­wsta­nie Jezu­sa dla chrze­ści­ja­ni­na? Cud oży­wie­nia umar­łe­go Jezu­sa w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku był­by czymś nie­istot­nym dla nas, gdy­by doty­czył tyl­ko Jego same­go. Ale zmar­twych­wsta­nie Jezu­sa było czymś wię­cej. Było ono naj­bar­dziej decy­du­ją­cym prze­sko­kiem w cał­ko­wi­cie nowy wymiar, prze­sko­kiem w kom­plet­nie nowy porzą­dek doty­czą­cy nas i całych naszych dzie­jów. Owa eks­plo­zja zmar­twych­wsta­nia prze­ni­ka chrze­ści­ja­ni­na na Chrzcie świę­tym – w któ­rym zosta­li­śmy włą­cze­ni w nowy wymiar życia, któ­re dotar­ło do nas i nas prze­nik­nę­ło. Dotar­ło do nas w for­mie zwy­cię­stwa nad grze­chem, złem, śmier­cią, nad tym wszyst­kim, co gnę­bi nasze życie i czy­ni je mniej ludz­kim. Spra­wi­ło, że sta­ło się moż­li­we nasze zmar­twych­wsta­wa­nie w docze­sno­ści. Czę­sto jeste­śmy zmę­cze­ni, roz­cza­ro­wa­ni, smut­ni, odczu­wa­my cię­żar naszych grze­chów, myśli­my, że nie podo­ła­my? Nie zamy­kaj­my się w sobie, nie trać­my ufno­ści, nie ule­gaj­my znie­chę­ce­niu. Nie ma takich sytu­acji, któ­rych Bóg nie mógł­by odmie­nić, nie ma takie­go grze­chu, któ­re­go nie mógł­by nam prze­ba­czyć, jeśli się na Nie­go otwo­rzy­my.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas litur­gii Wigi­lii Pas­chal­nej
w kate­drze poznań­skiej, 4 VI 2015 r.