Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bądźcie miłosierni

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pro­śmy Jezu­sa Miło­sier­ne­go o ludzi zde­cy­do­wa­nych, któ­rzy uka­żą nam nową dro­gę roz­wią­zy­wa­nia trud­nych pro­ble­mów współ­cze­sno­ści, aby­śmy mogli być wier­ni Bogu i czło­wie­ko­wi. Byśmy jako ucznio­wie Chry­stu­sa mogli gło­sić praw­dę o życiu, któ­re poczy­na się w łonie mat­ki, a nie w labo­ra­to­rium i jest nara­żo­ne na nisz­cze­nie i mani­pu­la­cje nie­god­ne oso­by ludz­kiej. Bra­cia i sio­stry! Jeste­śmy w miej­scu, gdzie przed trzy­na­stu laty Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zawie­rzył nas i cały świat Boże­mu Miło­sier­dziu. Orę­dzie Boże­go Miło­sier­dzia, dzię­ki apo­stol­skiej posłu­dze Jana Paw­ła II, tra­fi­ło na podat­ny grunt. W naszym trud­nym świe­cie, nazna­czo­nym w ubie­głym wie­ku bez­boż­ny­mi, nie­ludz­ki­mi ide­olo­gia­mi, potrze­ba było dobit­ne­go przy­po­mnie­nia o Miło­ści, któ­ra pochy­la się nad czło­wie­kiem, któ­ra prze­ba­cza, któ­ra ratu­je przed roz­pa­czą i któ­ra zba­wia. Potrze­ba było przy­po­mnie­nia, że bez miło­sier­dzia nie urzą­dzi­my nasze­go świa­ta na mia­rę czło­wie­ka. Potrzeb­ne było przy­po­mnie­nie jed­ne­go zda­nia z Ewan­ge­lii: „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz jest miło­sier­ny” (Łk 6,36).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Boże­go Miło­sier­dzia, Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 12 IV 2015 r.