Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 4,8–12; 1 J 3,1–2; J 10,11–18

JEZUS JEST DOBRYM PASTERZEM
Jezus powie­dział:
Ja jestem dobrym paste­rzem. Dobry pasterz daje życie swo­je za owce. Najem­nik zaś i ten, kto nie jest paste­rzem, do któ­re­go owce nie nale­żą, widząc nad­cho­dzą­ce­go wil­ka, opusz­cza owce i ucie­ka, a wilk je pory­wa i roz­pra­sza. Najem­nik ucie­ka dla­te­go, że jest najem­ni­kiem i nie zale­ży mu na owcach. Ja jestem dobrym paste­rzem i znam owce moje, a moje Mnie zna­ją, podob­nie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje odda­ję za owce. Mam tak­że inne owce, któ­re nie są z tej owczar­ni. I te muszę przy­pro­wa­dzić i będą słu­chać gło­su mego, i nasta­nie jed­na owczar­nia i jeden pasterz. Dla­te­go miłu­je Mnie Ojciec, bo Ja życie moje odda­ję, aby je potem znów odzy­skać. Nikt Mi go nie zabie­ra, lecz Ja od sie­bie je odda­ję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzy­skać. Taki nakaz otrzy­ma­łem od moje­go Ojca.
ROZWAŻANIE
Jezus jest dobrym paste­rzem, bo widzi Ojca, któ­ry jest paste­rzem ludu wybra­ne­go, zatro­ska­nym o jego zba­wie­nie, czy­li o praw­dzi­we szczę­ście trwa­ją­ce na wie­ki. Jezus, dobry pasterz, jest prze­ci­wień­stwem najem­ni­ka, bo odda­je swe życie, by owce mogły żyć peł­nią życia. Tak wyso­ko posta­wio­ną porzecz­kę sta­wia tym, któ­rych w Koście­le powo­łu­je na urząd paste­rza swe­go ludu. Kto jest zdol­ny oddać życie za lud? To nie jest pyta­nie teo­re­tycz­ne i nie jest to zara­zem pyta­nie, by kogo­kol­wiek prze­ra­zić. To pyta­nie poja­wia się po to, by nie usta­wać w dro­dze za Jezu­sem, któ­ry daje wystar­cza­ją­co dużo łaski, by speł­nić powie­rzo­ne zada­nie.

rs