Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłosierni jak Ojciec

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Kościół współ­cze­sny żyje miło­sier­dziem. Po Janie Paw­le II i Bene­dyk­cie XVI, tak­że Papież Fran­ci­szek mobi­li­zu­je cały Kościół do miło­sier­dzia. W wigi­lię Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go Ojciec Świę­ty ogło­sił bul­lę Mise­ri­cor­diae vul­tus, w któ­rej zapo­wie­dział ofi­cjal­nie Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia. Rok Świę­ty zacznie się 8 grud­nia – od uro­czy­sto­ści Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, i potrwa aż do 20 listo­pa­da przy­szłe­go roku, czy­li do uro­czy­sto­ści Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Hasłem tego roku będą sło­wa: „Miło­sier­ni jak Ojciec”. Papież Fran­ci­szek (…) mówi: „Jest moim gorą­cym życze­niem, aby chrze­ści­ja­nie prze­my­śle­li pod­czas Jubi­le­uszu uczyn­ki miło­sier­dzia wzglę­dem cia­ła i wzglę­dem ducha. Będzie to spo­so­bem na obu­dze­nie nasze­go sumie­nia, czę­sto uśpio­ne­go w obli­czu dra­ma­tu ubó­stwa, a tak­że umoż­li­wi nam coraz głęb­sze wej­ście w ser­ce Ewan­ge­lii, gdzie ubo­dzy są uprzy­wi­le­jo­wa­ni dla Boże­go miło­sier­dzia”. (…) Powin­ni­śmy sobie odświe­żyć pamięć o tych uczyn­kach miło­sier­dzia i podej­mo­wać je wobec tych, któ­rych spo­ty­ka­my na naszych dro­gach.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki
Cari­tas, Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, Kra­ków, 18 IV 2015 r.