Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Moją polityką jest miłość

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Dzi­siaj też obcho­dzi­my 150. rocz­ni­cę uro­dzin świę­tej Urszu­li Ledó­chow­skiej. (…) Źró­dłem umoc­nie­nia wia­ry było dla niej Pismo Świę­te. Czy­ta­ła i roz­wa­ża­ła Biblię, a świa­dec­twem tego sta­ło się 384 roz­my­ślań na temat tek­stów ewan­ge­licz­nych na każ­dy dzień roku litur­gicz­ne­go. Z zamy­śle­nia nad Sło­wem Bożym zro­dzi­ła się jej pro­mien­na ducho­wość, któ­ra nic nie stra­ci­ła na swej aktu­al­no­ści. (…) Dnia 20 czerw­ca 1983 roku Jan Paweł II beaty­fi­ko­wał w Pozna­niu Mat­kę Urszu­lę, a 18 maja 2003 roku doko­nał w Rzy­mie jej kano­ni­za­cji. „Przez całe swe życie wier­nie i z miło­ścią wpa­try­wa­ła się w obli­cze Chry­stu­sa, swe­go Oblu­bień­ca. W spo­sób szcze­gól­ny jed­no­czy­ła się z Chry­stu­sem kona­ją­cym na Krzy­żu. To zjed­no­cze­nie napeł­nia­ło ją nie­zwy­kłą gor­li­wo­ścią w dzie­le gło­sze­nia sło­wem i czy­nem Dobrej Nowi­ny o miło­ści Boga. Nio­sła ją przede wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży, ale też oso­bom znaj­du­ją­cym się w potrze­bie, ubo­gim, opusz­czo­nym, samot­nym. Do nich wszyst­kich mówi­ła języ­kiem miło­ści popar­tej czy­nem” (Jan Paweł II, Homi­lia pod­czas kano­ni­za­cji).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Urszu­la­nek Ser­ca Jezu­sa Kona­ją­ce­go, kościół pw. św. Mar­ci­na, Poznań, 19 IV 2015 r.