Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 9,26–31; 1 J 3,18–24; J 15,1–8

KTO TRWACHRYSTUSIE, PRZYNOSI OWOC OBFITY

Fot. ks. Z. Pytel

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Ja jestem praw­dzi­wym krze­wem win­nym, a Ojciec mój jest tym,
któ­ry upra­wia. Każ­dą lato­rośl, któ­ra we Mnie nie przy­no­si owo­cu,
odci­na, a każ­dą, któ­ra przy­no­si owoc, oczysz­cza, aby przy­no­si­ła owoc
obfit­szy. Wy już jeste­ście czy­ści dzię­ki sło­wu, któ­re wypo­wie­dzia­łem do
was. Trwaj­cie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podob­nie jak lato­rośl
nie może przy­no­sić owo­cu sama z sie­bie, o ile nie trwa w win­nym
krze­wie, tak samo i wy, jeże­li we Mnie trwać nie będzie­cie.
Ja jestem krze­wem win­nym, wy – lato­ro­śla­mi. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przy­no­si owoc obfi­ty, ponie­waż beze Mnie nic
nie może­cie uczy­nić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zosta­nie wyrzu­co­ny
jak win­na lato­rośl i uschnie. I zbie­ra się ją, i wrzu­ca do ognia, i pło­nie.
Jeże­li we Mnie trwać będzie­cie, a sło­wa moje w was, popro­si­cie,
o cokol­wiek chce­cie, a to wam się speł­ni. Ojciec mój przez to dozna
chwa­ły, że owoc obfi­ty przy­nie­sie­cie i sta­nie­cie się moimi ucznia­mi.
R O Z W A Ż A N I E
„Trwaj­cie we Mnie” – woła Pan. Począt­kiem tego trwa­nia jest chrzest. Poprzez sakra­ment poku­ty i Eucha­ry­stii Jezus jesz­cze bar­dziej nas wsz­cze­pia w sie­bie. Poprzez bierz­mo­wa­nie udzie­la Ducha Boże­go, byśmy sta­li się zdol­ni bro­nić swej wia­ry i prze­ka­zy­wać ją innym. I to są dary łaski. Jed­nak­że trwa­nie w Jezu­sie to rów­nież wysi­łek, by poszcze­gól­ne czy­ny, myśli, pra­gnie­nia w Nim były zako­rze­nio­ne, a to wyma­ga wiel­kie­go czu­wa­nia i umie­jęt­no­ści bie­żą­ce­go roze­zna­wa­nia swych natchnień, by nie zwy­cię­ży­ły w nas wygod­nic­two, ego­izm czy też pycha.

rs