Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pierwsza rocznica kanonizacji

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Kano­ni­za­cja Jana Paw­ła II, któ­ra odby­ła się 27 kwiet­nia 2014 r., jest pie­czę­cią stwier­dza­ją­cą auten­tycz­ność świę­to­ści czło­wie­ka, któ­re­go zna­li­śmy, któ­ry towa­rzy­szył nam z bli­ska na naszych dro­gach wia­ry; któ­re­go słu­cha­li­śmy i kocha­li­śmy. Jest naszym obo­wiąz­kiem, aby przy­szłym poko­le­niom mówić o dzie­łach, jakie pro­wa­dził w Koście­le, a tak­że o tym, jak wiel­kim był czło­wie­kiem. Wynie­sie­nie na ołta­rze naj­więk­sze­go z rodu Pola­ków to nie­po­wta­rzal­na oka­zja, aby na nowo zgłę­bić Jego naucza­nie i szu­kać w nim inspi­ra­cji do nie­ustan­ne­go roz­wo­ju ducho­we­go. Od kil­ku lat Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się!” w Kra­ko­wie upo­wszech­nia i roz­wi­ja dzie­dzic­two, któ­re pozo­sta­wił po sobie św. Jan Paweł II, nato­miast Sank­tu­arium Świę­te­go Jana Paw­ła II jest naj­waż­niej­szym miej­scem kul­tu świę­te­go Papie­ża w Pol­sce. Tutaj, przy Jego reli­kwiach, modlą się rze­sze piel­grzy­mów z naszej Ojczy­zny, jak i spo­za jej gra­nic. (…) Niech naucza­nie świę­te­go Papie­ża będzie dro­go­wska­zem dla nas kapła­nów i dla powie­rzo­nych nam wier­nych, by w jego świe­tle podej­mo­wać nowe wyzwa­nia, przed jaki­mi sta­je­my.

Frag­ment Listu do kapła­nów Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej,
Kra­ków, 14 IV 2015 r.