Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Autentyczny świadek

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Świa­dec­two Księ­dza Jerze­go jest dzi­siaj bar­dzo aktu­al­ne. Tak­że dzi­siaj trze­ba sta­now­czo sta­wać w obro­nie praw­dy, god­no­ści czło­wie­ka oraz  ewan­ge­licz­nych war­to­ści. Gdy pośród ludzi na nowo rodzi się poku­sa pomi­ja­nia Chry­stu­sa w eko­no­mii, w poli­ty­ce, w szkol­nic­twie, Bło­go­sła­wio­ny przy­po­mi­na nam, że zba­wie­nia nie moż­na osią­gnąć bez Zba­wi­cie­la. Nie moż­na dojść do peł­nej dosko­na­ło­ści moral­nej bez Jego pomo­cy. Jeśli pra­gnie­my uczy­nić nasze życie owoc­nym w sen­sie ducho­wym, musi­my – podob­nie jak lato­rośl w win­nym krze­wie – zostać zaszcze­pie­ni w Chry­stu­sa. Kie­dy to się doko­na, wów­czas nie ogra­ni­czy­my się tyl­ko do potę­pia­nia zła, kłam­stwa, nik­czem­no­ści, prze­mo­cy, nie­na­wi­ści, znie­wo­le­nia, ale sta­nie­my się auten­tycz­ny­mi świad­ka­mi, rzecz­ni­ka­mi i obroń­ca­mi spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści, praw­dy, dobra i wol­no­ści. Niech (…) bł. ks. Jerzy Popie­łusz­ko przy­czy­ni się do wzro­stu chrze­ści­jań­skiej wia­ry mło­dych miesz­kań­ców tutej­szej para­fii. Niech uczy­ni was męż­ny­mi wyznaw­ca­mi Chry­stu­sa. A przede wszyst­kim niech usu­nie spo­śród was błęd­ne prze­ko­na­nie, że szczę­ście moż­na osią­gnąć bez Chry­stu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia pla­cu
pod budo­wę kościo­ła bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki,
Ple­wi­ska koło Pozna­nia, 25 IV 2015 r.