Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (23)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bóg jest miło­ścią” – napi­sał św. Jan (1 J 4,16). Bóg obja­wił swo­ją miłość przez to, że „zesłał Syna jako Zba­wi­cie­la świa­ta” (1 J 4,14). Apo­stoł pisze, że „jeśli kto wyzna­je, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4,15); „kto trwa w miło­ści, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). „Trwać w miło­ści – to „trwać w Bogu”. Wyzna­wać swo­ją wia­rę – to „trwać w Bogu”. Te wspa­nia­łe praw­dy o Bogu i naszym życiu odno­si­my do życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. „Trwać w miło­ści” mał­żeń­skiej i rodzin­nej: wier­ność, goto­wość do prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia, szcze­rość i zasłu­gi­wa­nie na zaufa­nie, wspie­ra­nie się w tro­sce o życie. Wia­rę wyzna­je­my – szcze­gól­nie w rodzi­nie – przez modli­twę, Mszę świę­tą nie­dziel­ną, roz­mo­wy o Bogu, przez świa­dec­two codzien­ne­go życia opar­te­go na Bogu. „Jeśli Bóg tak nas umi­ło­wał, to i my win­ni­śmy się wza­jem­nie miło­wać” (1 J 4,11). Miłość mał­żeń­ska, rodzin­na ma swe naj­głęb­sze źró­dła w Bogu, któ­ry jest miło­ścią. Prze­ży­wa­nie tego, że Bóg mnie kocha, poma­ga wzra­stać w miło­ści cier­pli­wej, ofiar­nej, cią­gle wra­sta­ją­cej i odra­dza­ją­cej się. Pan Jezus w Wie­czer­ni­ku modlił się do Ojca za uczniów: „zacho­waj ich w Two­im imie­niu, któ­re Mi dałeś, aby tak jak My sta­no­wi­li jed­no” (J 17,11). Modli­twa o jed­ność, zgo­dę w mał­żeń­stwie trwa wciąż, powin­na być codzien­ną modli­twą samych mał­żon­ków i wie­lu ludzi w inten­cji mał­żeństw i rodzin. Modli­twa o jed­ność wią­że się z proś­bą Pana Jezu­sa: „byś ich ustrzegł od złe­go”, a tak­że „uświęć ich w praw­dzie. Sło­wo Two­je jest praw­dą” (J 17,15.17). Jaka jest praw­da o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, o płci, miło­ści, płod­no­ści, o życiu od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci? Dziś pod­wa­ża się praw­dę zawar­tą w pra­wie natu­ral­nym i każ­dą praw­dę, któ­rą Bóg prze­ka­zał w Deka­lo­gu, przez swe­go Syna i przez swój Kościół. Pod­kre­śla się na przy­kład pra­wo kobie­ty do anty­kon­cep­cji, zabi­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka: „świat ich znie­na­wi­dził za to, że nie są ze świa­ta” (J 17,14). „Modli­twa wca­le nie jest uciecz­ką od codzien­nych obo­wiąz­ków, lecz dla rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej sta­no­wi… zachę­tę do wypeł­nia­nia wszyst­kich swo­ich odpo­wie­dzial­nych zadań” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 62).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Gdzie jest źró­dło praw­dy o czło­wie­ku, mał­żeń­stwie, rodzi­nie, miło­ści, życiu? Jaka jest praw­da o mnie, o naszej rodzi­nie?