Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 10,25–26.34–35.44–48; 1 J 4,7–10; J 15,9–17

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jak Mnie umi­ło­wał Ojciec, tak i Ja was umi­ło­wa­łem. Wytrwaj­cie w miło­ści mojej! Jeśli będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia, będzie­cie trwać w miło­ści mojej, tak jak Ja zacho­wa­łem przy­ka­za­nia Ojca mego i trwam w Jego miło­ści. To wam powie­dzia­łem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł­na. To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem. Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich. Wy jeste­ście przy­ja­ciół­mi moimi, jeże­li czy­ni­cie to, co wam przy­ka­zu­ję. Już was nie nazy­wam słu­ga­mi, bo słu­ga nie wie, co czy­ni pan jego, ale nazwa­łem was przy­ja­ciół­mi, albo­wiem oznaj­mi­łem wam wszyst­ko, co usły­sza­łem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybra­li, ale Ja was wybra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li i by owoc wasz trwał, aby wszyst­ko dał wam Ojciec, o cokol­wiek Go pro­si­cie w imię moje. To wam przy­ka­zu­ję, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li.
R O Z W A Ż A N I E
„To wam przy­ka­zu­ję, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li” – brzmi to nie­mal jak zaklę­cie, wypo­wia­da­ne z naj­więk­szym naci­skiem, bo nie ma rze­czy waż­niej­szej, nie ma zada­nia bar­dziej pil­ne­go, nie ma myśli na ten czas bar­dziej potrzeb­nej. I tak trze­ba wciąż odbie­rać stwier­dze­nie Jezu­sa. Nie spo­sób iść za Zba­wi­cie­lem nie przyj­mu­jąc tego sło­wa-zada­nia. Ale zanim Jezus powie­dział o tym zada­niu, wska­zał coś bar­dziej fun­da­men­tal­ne­go, co win­no stać się zasa­dą życia Jego uczniów: „Jak Mnie umi­ło­wał Ojciec, tak i Ja was umi­ło­wa­łem. Wytrwaj­cie w miło­ści mojej!”. Sta­je­my się zdol­ni pie­lę­gno­wać miłość wza­jem­ną, gdy odnaj­du­je­my się w obję­ciach miło­ści Jezu­sa, tak jak On był w sta­nie wypeł­nić swą misję, bo widział, że obej­mu­je Go miłość Ojca.

rs