Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 10,25–26.34–35.44–48; 1 J 4,7–10; J 15,9–17

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
R O Z W A Ż A N I E
„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” – brzmi to niemal jak zaklęcie, wypowiadane z największym naciskiem, bo nie ma rzeczy ważniejszej, nie ma zadania bardziej pilnego, nie ma myśli na ten czas bardziej potrzebnej. I tak trzeba wciąż odbierać stwierdzenie Jezusa. Nie sposób iść za Zbawicielem nie przyjmując tego słowa-zadania. Ale zanim Jezus powiedział o tym zadaniu, wskazał coś bardziej fundamentalnego, co winno stać się zasadą życia Jego uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”. Stajemy się zdolni pielęgnować miłość wzajemną, gdy odnajdujemy się w objęciach miłości Jezusa, tak jak On był w stanie wypełnić swą misję, bo widział, że obejmuje Go miłość Ojca.

rs