Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

O właściwe rozeznanie

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ METROPOLITA GDAŃSKI

Gdzie była­byś Pol­sko, gdy­by nie owo­ce ewan­ge­licz­ne­go sie­wu? Gdy­by nie kapła­ni, prze­wod­ni­cy naro­du, któ­rzy uka­zy­wa­li mu dro­gę, nie pozwa­la­li z niej zejść na manow­ce ducho­wej kapi­tu­la­cji. Na Jasnej Górze, poprzez Ślu­by Naro­du, dzie­ło Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, zosta­ła posta­wio­na tama prze­wrot­nej, komu­ni­stycz­nej ide­olo­gii, któ­ra poczę­ła czy­nić spu­sto­sze­nie w nie­jed­nym z pol­skich serc. Gdzie byś doszła Pol­sko, gdy­by nie Jan Paweł II, któ­ry potrzą­snął naro­dem, roz­pa­lił żagiew Soli­dar­no­ści, nie zosta­wił nas samych, kie­dy pró­bo­wa­no siłą zga­sić wicher pol­skiej wol­no­ści. Dziś trze­ba nam kolej­nych świa­dectw czy­nu i praw­dy. Wobec rze­czy­wi­sto­ści nasze­go cza­su. Zja­wisk, tren­dów, decy­zji, któ­re nas, chrze­ści­jan, nie­po­ko­ją. Minę­ło 25 lat pol­skiej wol­no­ści. Czy może­my z pod­nie­sio­nym czo­łem powie­dzieć, że III Rze­czy­po­spo­li­ta zapew­nia nam, kato­li­kom, peł­nię praw w Ojczyź­nie? Z bólem trze­ba stwier­dzić, że wra­ca recy­dy­wa sta­re­go spo­so­bu trak­to­wa­nia kato­lic­kiej wspól­no­ty naro­du. Nie uwzględ­nia się jej argu­men­tów, postu­la­tów, pro­te­stów. A prze­cież kato­li­cy sta­no­wią zde­cy­do­wa­ną więk­szość pol­skiej wspól­no­ty. Chy­ba nikt co do tego nie ma wąt­pli­wo­ści. Żad­ne, nawet naj­bar­dziej mani­pu­lo­wa­ne, sta­ty­sty­ki nie są tego w sta­nie zane­go­wać. (…) Módl­my się dziś o dobro pol­skie­go naro­du, o dobre dro­gi tych, któ­rzy go two­rzą – oby­wa­te­li pol­skiej Ojczy­zny. O wła­ści­we roze­zna­nie, o dobre decy­zje w per­spek­ty­wie zbli­ża­ją­cych się wybo­rów: Pre­zy­den­ta Naj­ja­śniej­szej Rze­czy­po­spo­li­tej, a za kil­ka mie­się­cy Par­la­men­tu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji uro­czy­sto­ści NMP Kró­lo­wej Pol­ski, War­sza­wa, 3 V 2015 r.