Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wybory – prawo i przywilej

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Uchwa­le­nie dnia 3 maja 1791 r. Kon­sty­tu­cji jest z upły­wem cza­su coraz bar­dziej dostrze­ga­ne i doce­nia­ne. (…) Dzię­kuj­my Bogu za dar wol­no­ści, odzy­ska­nej po 123 latach zabo­rów i kil­ku­dzie­się­ciu latach pano­wa­nia sys­te­mu tota­li­tar­ne­go w Pol­sce. Do nas nale­ży strze­że­nie wol­no­ści i czy­nie­nie z niej wła­ści­we­go użyt­ku, by pomna­ża­ło się wśród nas dobro wspól­ne, by pogłę­bia­ło się praw­dzi­we bra­ter­stwo i rze­czy­wi­sta soli­dar­ność. Zna­mien­ny jest fakt, że dzień 3 maja został powią­za­ny z uro­czy­sto­ścią Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski. (…) Udział w wybo­rach to nie tyl­ko pra­wo i przy­wi­lej, ale tak­że obo­wią­zek, do któ­re­go nale­ży podejść odpo­wie­dzial­nie, gdyż w tym czy­nie spraw­dza się oso­bi­sta i spo­łecz­na  doj­rza­łość. Wybo­ru nale­ży doko­nać w sumie­niu, kie­ru­jąc się dobrem całe­go naro­du, a nie jed­nej par­tii poli­tycz­nej. Mamy mieć na uwa­dze przy­szłość ojczy­ste­go domu, w któ­rym respek­to­wa­ne są chrze­ści­jań­skie war­to­ści, bo są one uni­wer­sal­ne, bo są one spraw­dzo­ne, bo są one rów­nież dla czło­wie­ka naszych cza­sów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej
w kate­drze wawel­skiej w inten­cji Ojczy­zny, 3 V 2015 r.