Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

O liczny udział w wyborach

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Dobro­wol­na rezy­gna­cja z udzia­łu w wybo­rach jest grze­chem zanie­dba­nia, ponie­waż jest odrzu­ce­niem odpo­wie­dzial­no­ści za losy Ojczy­zny. Nie może­my zapo­mnieć o tym, że Pan Jezus posłał Apo­sto­łów na cały świat, aby go zmie­ni­li, a nie żeby świat zmie­nił Apo­sto­łów. Nie wystar­czy jed­nak powie­dzieć, że każ­dy oby­wa­tel posia­da pra­wo i obo­wią­zek udzia­łu w wybo­rach. Trze­ba ponad­to wła­ści­wie gło­so­wać, to zna­czy zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi moral­ny­mi. Ludzie wie­rzą­cy win­ni oddać głos na te oso­by, któ­rych posta­wa i poglą­dy są im bli­skie, a przy­naj­mniej nie sprze­ci­wia­ją się wie­rze kato­lic­kiej i kato­lic­kim war­to­ściom oraz zasa­dom moral­nym. W samych wybo­rach win­no uczest­ni­czyć jak naj­wię­cej osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, bo tyl­ko wów­czas ich wyni­ki będą odzwier­cie­dlać rze­czy­wi­stą wolę więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa, a nie tyl­ko mniej­szo­ścio­wych grup, któ­re – powo­do­wa­ne wła­sny­mi inte­re­sa­mi – potra­fią się sku­tecz­nie mobi­li­zo­wać. (…) Tak więc, pro­si­my wszyst­kich wier­nych świec­kich, jak i oso­by duchow­ne, zarów­no w kra­ju, jak i poza jego gra­ni­ca­mi, o modli­twę w inten­cji naszej Ojczy­zny, o licz­ny udział w wybo­rach pre­zy­denc­kich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski,
Jasna Góra, 3 V 2015 r.