Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (24)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zmartwychwstały Jezus ukazywał się przez czterdzieści dni, a „potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje” (Dz 1,2–3). Obiecał swoim uczniom Ducha Świętego i posłał ich, aby głosili światu Ewangelię: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). W czasie wniebowstąpienia „dwaj mężowie w białych szatach” zapytali uczniów: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” (Dz 1,11). To pytanie aniołów odnosimy do wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa, ale szczególnie do żyjących w małżeństwie i rodzinie, a więc do ludzi zatroskanych o dom, utrzymanie i wykształcenie dzieci, zdrowie, ale także „wpatrujących się w niebo”, czyli żyjących wiarą i troszczących się o zbawienie bliźnich. Troska o doczesny byt rodziny niekiedy przysłania sprawy duchowe, modlitwę, przeżywanie niedzieli, ocenę codzienności w świetle Ewangelii. Postawa wielu małżonków, wielu rodzin, przyznających się do wiary katolickiej, jest wielką pokusą, by kształtować sumienie i ocenę wielu spraw życia nie według Ewangelii, nauki Kościoła, ale według opinii otoczenia, według stylu życia, jaki narzucają środki przekazu. Dotyczy to odpowiedzi na wiele pytań, na które muszą odpowiadać małżonkowie: czy żyć skromniej, ale pozostać stale z dziećmi, czy zarabiać więcej, ale mieć coraz mniej kontaktu z bliskimi? Czy starać się o wierność etyce katolickiej, mimo trudności duchowych, czy wybrać antykoncepcję, usprawiedliwiając się tym, że „wszyscy tak robią”? Św. Paweł przypomina, że Bóg daje nam „światłe oczy dla naszego serca, tak byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa” (por. Ef 1,18). A więc – wiara, która przypomina, że nasze życie jest powołaniem i drogą do bogactwa chwały. Wspaniałe i poruszające są słowa obietnicy i słowa Chrystusowego ostrzeżenia: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16). „Posłannictwem Kościoła… jest doprowadzenie wszystkich ludzi do przyjęcia z wiarą Słowa Bożego, do sprawowania i wyznawania go w sakramentach oraz w modlitwie i wreszcie do ukazywania go w praktyce… przykazania miłości” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 63).
Propozycja refleksji
Jak w praktyce łączy się w naszej rodzinie „wpatrywanie się w ziemię” i „wpatrywanie się w niebo”?