Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mk 16,15–20
JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA I ZASIADŁ PO PRAWICY BOGA
Jezus uka­zaw­szy się Jede­na­stu powie­dział do nich: Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny. Tym zaś, któ­rzy uwie­rzą, te zna­ki towa­rzy­szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzu­cać, nowy­mi języ­ka­mi mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśli­by co zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych ręce kłaść będą i ci odzy­ska­ją zdro­wie. Po roz­mo­wie z nimi Pan Jezus został wzię­ty do nie­ba i zasiadł po pra­wi­cy Boga. Oni zaś poszli i gło­si­li Ewan­ge­lię wszę­dzie, a Pan współ­dzia­łał z nimi i potwier­dzał naukę zna­ka­mi, któ­re jej towa­rzy­szy­ły.
R O Z W A Ż A N I E
Wysy­ła­jąc uczniów, Pan współ­dzia­ła z nimi, by gło­szo­ne sło­wo Ewan­ge­lii zosta­ło przy­ję­te. Pan współ­dzia­ła czy­niąc zna­ki potwier­dza­ją­ce Jego obec­ność, Jego dzia­ła­nie, Jego wolę zba­wie­nia czło­wie­ka. Tych zna­ków nie brak tak­że dziś. Wręcz prze­ciw­nie, jest ich ogrom­nie dużo. To nie tyl­ko spek­ta­ku­lar­ne uzdro­wie­nia z fizycz­nych dole­gli­wo­ści. To każ­da prze­mia­na ludz­kie­go ser­ca, któ­re po wie­lu burzach i zawie­ru­chach odnaj­du­je pokój. To każ­de odkry­cie sen­su ludz­kie­go życia i dro­gi zba­wie­nia. To każ­de zwy­cię­stwo nad nisz­czą­cą życie sła­bo­ścią. To każ­de świa­dec­two odważ­nej wia­ry męczen­ni­ków, któ­rzy nie rezy­gnu­ją z dro­gi wia­ry – nawet za cenę życia. Tak, Pan rze­czy­wi­ście potwier­dza sło­wo uczniów zna­ka­mi.

rs