Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Dzie­je Apo­stol­skie wpro­wa­dza­ją nas w życie pier­wot­ne­go Kościo­ła jero­zo­lim­skie­go. Po wnie­bo­wstą­pie­niu Jezu­sa i zesła­niu Ducha Świę­te­go Apo­sto­ło­wie sta­li się nie­ustra­szo­ny­mi świad­ka­mi ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana. Nic nie mogło ich powstrzy­mać przed „gło­sze­niem Dobrej Nowi­ny o Jezu­sie Chry­stu­sie” (Dz 5,42). Byli goto­wi cier­pieć i cier­pie­li dla Jezu­sa, dla spra­wy, dla któ­rej On przy­szedł na zie­mię. Byli wtrą­ca­ni do wię­zie­nia, byli biczo­wa­ni, a oni „cie­szy­li się, że sta­li się god­ni cier­pieć dla imie­nia Jezus” (Dz 5,41). Histo­ria pierw­sze­go poko­le­nia uczniów Chry­stu­sa powta­rza­ła się w minio­nych dwu­dzie­stu wie­kach i nadal powta­rza we współ­cze­snym świe­cie. Dziś chrze­ści­ja­nie sta­no­wią naj­bar­dziej prze­śla­do­wa­ną gru­pę reli­gij­ną. Dzie­je się tak m.in. na Bli­skim Wscho­dzie i w Afry­ce. Spraw­dza­ją się sło­wa Jezu­sa wypo­wie­dzia­ne w Wie­czer­ni­ku do uczniów: „Jeże­li was świat nie­na­wi­dzi, wiedz­cie, że Mnie wpierw znie­na­wi­dził. (…) Jeże­li Mnie prze­śla­do­wa­li, to i was będą prze­śla­do­wać” (J 15,18.20).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas II Euro­pej­skie­go Kon­gre­su
Soda­li­cji Mariań­skich, Wado­wi­ce, 17 IV 2015 r.