Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rodziny miejscem praktykowania wiary

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W świe­cie post­mo­der­ni­stycz­nym koniecz­ne jest przy­po­mnie­nie rodzi­nom chrze­ści­jań­skim w całej Euro­pie praw­dy o nie­zby­wal­nej god­no­ści czło­wie­ka, któ­ry stwo­rzo­ny na obraz Boga, wezwa­ny jest do miło­ści i reali­zu­je sie­bie w miło­ści. Wie­le ide­olo­gii jest tak sku­tecz­nych, ponie­waż czło­wiek zagu­bił wła­ści­wą per­spek­ty­wę patrze­nia na życie. Nigdy jesz­cze w dzie­jach histo­rii temat mał­żeń­stwa i rodzi­ny nie był tak aktu­al­ny i nie wywo­ły­wał tylu kon­tro­wer­sji, a dys­ku­sje pro­wa­dzo­ne pod­czas Nad­zwy­czaj­ne­go Syno­du Bisku­pów w paź­dzier­ni­ku 2014 roku ujaw­ni­ły, że koniecz­ne jest pogłę­bie­nie reflek­sji na temat powo­ła­nia męż­czy­zny i kobie­ty w rela­cji do mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Reflek­sja ta powin­na czer­pać ze źró­dła Boże­go Obja­wie­nia i budo­wać na solid­nym fun­da­men­cie antro­po­lo­gicz­nym. Łaska sakra­men­tu pozwa­la więc mał­żon­kom na prze­ży­wa­nie z wia­rą codzien­nych tru­dów i wza­jem­ne ubo­ga­ca­nie się sobą w obec­no­ści Boga, co pro­wa­dzi do świa­do­me­go odkry­wa­nia świę­to­ści. Koniecz­ne jest sys­te­ma­tycz­ne i cier­pli­we for­mo­wa­nie mał­żeństw i rodzin do tego, aby sta­wa­ły się miej­scem prak­ty­ko­wa­nia wia­ry, a następ­nie jej prze­ka­zy­wa­nia swo­im dzie­ciom.

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go na spo­tka­niu prze­wod­ni­czą­cych Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej w Bra­ty­sła­wie, 11 V 2015 r.