Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23
JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO
Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.
R O Z W A Ż A N I E
„Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go” – te sło­wa towa­rzy­szą prze­ka­za­niu Apo­sto­łom Ducha Boże­go przez Jezu­sa. Co one dla nas ozna­cza­ją? Przede wszyst­kim to, że Zba­wi­ciel prze­ka­zu­je Ducha Świę­te­go swo­im uczniom, bo Duch jest kon­ty­nu­ato­rem dzie­ła, któ­re speł­nił Jezus, ale dzie­ło to wciąż ma trwać, roz­wi­jać się i obej­mo­wać kolej­ne ludy. Żywy i dzia­ła­ją­cy Jezus jest obec­ny pośród nas dzię­ki Ducho­wi. Ale jest też dru­gi waż­ny aspekt Jezu­so­wej wypo­wie­dzi: każ­dy musi pod­jąć decy­zję o przy­ję­ciu Ducha Boże­go. Weź­mij­cie ozna­cza: chciej­cie przy­jąć ten dar, tę Oso­bę, tę nową obec­ność; pra­gnij­cie tej obec­no­ści, zapro­ście Ducha do swe­go ser­ca, w swo­je życie. To co mógł, Jezus wyko­nał. Resz­ta nale­ży do nas.

rs