Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Czas odpoczynku i spotkania ze Stwórcą

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Film pt. „Apar­ta­ment” uka­zu­je frag­men­ty życia św. Jana Paw­ła II zna­ne dotąd tyl­ko nie­licz­nym. To pięk­ne i wzru­sza­ją­ce obra­zy. Choć on był jesz­cze bogat­szy niż to, co zoba­czy­li­śmy przed momen­tem. Tam była nie­sły­cha­na głę­bia ducho­wa, a do tej głę­bi trud­no zagląd­nąć. Autor nagrań nie­zwy­kle pry­wat­nych chwil wypo­czyn­ku Papie­ża, kamer­dy­ner Ange­lo Gugel, spo­ty­kał się na począt­ku z jego lek­kim opo­rem. Oka­zu­je się jed­nak, że po kil­ku­na­stu latach te jego ama­tor­skie fil­my mają nie­sa­mo­wi­tą war­tość. Przy­po­mną jesz­cze raz, w nowy sposób,naszego świę­te­go. Ten czas nie był dla Ojca Świę­te­go zaba­wą. To był czas odpo­czyn­ku i spo­tka­nia ze Stwór­cą. Papież był bar­dzo wraż­li­wy na pięk­no gór i przy­ro­dy. Papie­ża nikt wte­dy spe­cjal­nie nie strzegł, bo szedł w góry i podró­żo­wał jak każ­dy zwy­czaj­ny czło­wiek. Pod­czas pre­zen­to­wa­nych w ekra­ni­za­cji wycie­czek Papież czę­sto był zapra­sza­ny do domostw i schro­nisk. Z tych zwy­czaj­nych spo­tkań cie­szył się on i ludzie się cie­szy­li. Św. Jan Paweł II w peł­ni korzy­stał z tych okre­sów waka­cyj­nych – dużo wte­dy czy­tał i nie­jed­no­krot­nie po takim wypo­czyn­ku powsta­wa­ła ency­kli­ka czy orga­ni­zo­wa­no waż­ne wyda­rze­nie.

Frag­ment wypo­wie­dzi po pra­pre­mie­rze fil­mu „Apar­ta­ment”, 14 V 2015 r.