Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zmartwychwstały Jezus odchodząc do nieba dał swoim uczniom nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Każdy z nas otrzymał Chrzest święty przez polanie wodą i słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Żegnając się wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą i przeżywamy na nowo Chrzest święty. Na początku Eucharystii przypominane są niekiedy słowa św. Pawła: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). „Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach… każda z nich jest całym Bogiem… Ojciec, Syn, Duch Święty nie są tylko imionami oznajmiającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą… rozróżnienie Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie” (Katechizm 253–255). „Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie” (Katechizm 258). Prawda o Trójcy Świętej jest największą tajemnicą naszej wiary. Tę tajemnicę przyjmujemy z pokorą, choć nie potrafimy jej zrozumieć. Jesteśmy powołani, by już na ziemi być mieszkaniem Trójcy Świętej, a po śmierci – zjednoczeni na wieki z Bogiem Trójjedynym. Małżeństwo i rodzina objawiają jedność i niepowtarzalność osoby, ale także obdarowanie i powołanie do uczestnictwa we wspólnocie życia i miłości. Tajemnica Trójcy Świętej pomaga nam zrozumieć kim jest każdy z nas, ale także – czym jest małżeństwo i rodzina. Znak krzyża niech rozpoczyna dzień i niech będzie ostatnim przygotowaniem do spoczynku. Wyznanie wiary w Trójcę Świętą niech nie tylko rozpoczyna i kończy modlitwę, ale – przynajmniej w myśli – rozpoczyna i kończy pracę, odpoczynek, trudne rozmowy w rodzinie. Rodzice i dziadkowie winni choć raz dziennie pobłogosławić dzieci. „Jako kontynuacja chrztu z wody i Ducha, małżeństwo stawia na nowo przed małżonkami chrześcijańskimi prawo ewangelicznej miłości” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 63).
Propozycja postanowienia
W najbliższym tygodniu indywidualnie i w rodzinie odmówimy ze czcią – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!