Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zmar­twych­wsta­ły Jezus odcho­dząc do nie­ba dał swo­im uczniom nakaz: „Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go” (Mt 28,19). Każ­dy z nas otrzy­mał Chrzest świę­ty przez pola­nie wodą i sło­wa: „Ja cie­bie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go”. Żegna­jąc się wyzna­je­my wia­rę w Trój­cę Świę­tą i prze­ży­wa­my na nowo Chrzest świę­ty. Na począt­ku Eucha­ry­stii przy­po­mi­na­ne są nie­kie­dy sło­wa św. Paw­ła: „Łaska Pana Jezu­sa Chry­stu­sa, miłość Boga i dar jed­no­ści w Duchu Świę­tym niech będą z wami wszyst­ki­mi” (2 Kor 13,13). „Nie wyzna­je­my trzech bogów, ale jed­ne­go Boga w trzech Oso­bach… każ­da z nich jest całym Bogiem… Ojciec, Syn, Duch Świę­ty nie są tyl­ko imio­na­mi oznaj­mia­ją­cy­mi spo­so­by ist­nie­nia Boskie­go Bytu, ponie­waż te Oso­by rze­czy­wi­ście róż­nią się mię­dzy sobą… roz­róż­nie­nie Osób Boskich opie­ra się na Ich wza­jem­nym odnie­sie­niu do sie­bie” (Kate­chizm 253–255). „Podob­nie bowiem, jak Trój­ca ma jed­ną i tę samą natu­rę, tak ma rów­nież jed­no i to samo dzia­ła­nie” (Kate­chizm 258). Praw­da o Trój­cy Świę­tej jest naj­więk­szą tajem­ni­cą naszej wia­ry. Tę tajem­ni­cę przyj­mu­je­my z poko­rą, choć nie potra­fi­my jej zro­zu­mieć. Jeste­śmy powo­ła­ni, by już na zie­mi być miesz­ka­niem Trój­cy Świę­tej, a po śmier­ci – zjed­no­cze­ni na wie­ki z Bogiem Trój­je­dy­nym. Mał­żeń­stwo i rodzi­na obja­wia­ją jed­ność i nie­po­wta­rzal­ność oso­by, ale tak­że obda­ro­wa­nie i powo­ła­nie do uczest­nic­twa we wspól­no­cie życia i miło­ści. Tajem­ni­ca Trój­cy Świę­tej poma­ga nam zro­zu­mieć kim jest każ­dy z nas, ale tak­że – czym jest mał­żeń­stwo i rodzi­na. Znak krzy­ża niech roz­po­czy­na dzień i niech będzie ostat­nim przy­go­to­wa­niem do spo­czyn­ku. Wyzna­nie wia­ry w Trój­cę Świę­tą niech nie tyl­ko roz­po­czy­na i koń­czy modli­twę, ale – przy­naj­mniej w myśli – roz­po­czy­na i koń­czy pra­cę, odpo­czy­nek, trud­ne roz­mo­wy w rodzi­nie. Rodzi­ce i dziad­ko­wie win­ni choć raz dzien­nie pobło­go­sła­wić dzie­ci. „Jako kon­ty­nu­acja chrztu z wody i Ducha, mał­żeń­stwo sta­wia na nowo przed mał­żon­ka­mi chrze­ści­jań­ski­mi pra­wo ewan­ge­licz­nej miło­ści” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 63).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
W naj­bliż­szym tygo­dniu indy­wi­du­al­nie i w rodzi­nie odmó­wi­my ze czcią – Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu!